Press

Specialstudier | 2014-09-18

Hushållens riskindex nr 7

SBAB:s finansiella riskindex visar, med hjälp av ett stresstest, hur käns-liga svenska hushålls finanser är för ovälkomna förändringar på aktie-, bostads- och räntemarknaderna.

De senaste två åren har trenden varit att riskexponeringen minskat något. Under det tredje kvartalet 2014 ökade dock riskindexet något, främst på grund av att stigande börskurser inneburit ökad exponering mot aktier samtidigt som nysparandet i räntebärande tillgångar var förhållandevis lågt.

Riskindexet ligger över det historiska genomsnittet, vilket tyder på att hushållens balansräkning är mer sårbar än vanligt. Bostadsmarknaden utgör fortfarande den största riskexponeringen.