Press

Specialstudier | 2014-06-16

Hushållens riskindex nr 5

Hushållens motståndskraft mot negativa förändringar i börskurser, bostadspriser samt spar- och obligationsräntor ökade något under det första kvartalet 2014, men fortsätter att vara låg i ett historiskt perspektiv. SBAB:s finansiella riskindex visar att riskexponeringen visserligen ligger en bit under de tidigare toppnivåerna från 2000 och 2006 men väl över det historiska genomsnittet. Under det första kvartalet ökade tillgångarna betydligt snabbare än skulderna vilket bidrog till att indexet gick ned något, trots att både aktie- och bostadsexponeringen ökade. Hushållen är fortfarande till övervägande delen exponerad mot risken för fallande bostadspriser och i mindre utsträckning mot börsfall och ränteuppgångar.