Press

Specialstudier | 2014-03-13

Hushållens riskindex nr 4

Hushållens motståndskraft mot negativa förändringar i börskurser, bostadspriser samt spar- och obligationsräntor fortsätter att vara historiskt låg trots att den stärktes något under det fjärde kvartalet 2013. SBAB:s finansiella riskindex visar att riskexponeringen ligger nära de tidigare toppnivåerna från 2000 och 2006. Under det fjärde kvartalet ökadet illgångarna betydligt snabbare än skulderna vilket bidrog till att indexet gick ned något, trots att exponeringen mot aktiemarknaden fortsatte öka. Hushållen är fortfarande till övervägande delen exponerad mot risken för fallande bostadspriser och i mindre utsträckning mot börsfall och ränteuppgångar. Aktieexponeringen är dock den riskkomponent som ökat snabbast de senaste två åren.