SBAB lanserar uppdaterat ramverk för gröna obligationer

SBAB har beslutat om ett uppdaterat grönt obligationsramverk i enlighet med de senaste principerna från ICMA och med utgångspunkt från de begrepp och definitioner som återfinns i EU-taxonomin. Med det uppdaterade ramverket vill SBAB fortsätta driva på utvecklingen och omställningen mot mer energieffektiva och klimatsmarta bostadsfastigheter.

De medel som SBAB erhåller genom att emittera gröna obligationer kommer att användas till att finansiera eller refinansiera bostadsfastigheter som uppfyller ett antal kriterier för energieffektivitet. Villkoren för vidareutlåningen och förutsättningarna för att ge ut gröna obligationer beskrivs i SBAB:s gröna obligationsramverk (”SBAB Group Green Bond Framework 2024”) (”Ramverket”). Ramverket möjliggör för SBAB att emittera gröna obligationer inom ramen för SBAB:s EMTN-program och för SCBC att emittera gröna säkerställda obligationer inom ramen för SCBC:s EMTCN-program.

SBAB strävar efter att ligga i framkant när det kommer till att upprätthålla bästa praxis inom hållbar finansiering. Ramverket är utformat för att återspegla den senaste marknadsutvecklingen samt implementeringen av nya och kommande regelverk.

– Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar och energieffektivisering i bostäder utgör en central faktor i omställningen. Det kommer till exempel att krävas rejäla investeringar i det befintliga bostadsbeståndet för att vi ska klara de föreslagna EU-reglerna om energieffektivisering, säger Karin Stenmar, hållbarhetschef på SBAB.
Kriterierna för vad som i Ramverket anses utgöra gröna tillgångar omfattar såväl nya som befintliga byggnader. Även renoveringar som åstadkommer en 30 procentig energiförbättring samt åtgärder som enligt EU-taxonomin leder till bättre energiprestanda är inkluderade i Ramverket.

Genom att emittera gröna obligationer vill SBAB fortsätta att främja finansiering av energivänliga och klimatsmarta bostäder. Gröna investeringsmöjligheter är inte bara viktiga för SBAB:s investerare utan även för dess kunder. Medvetenheten kring miljöfrågor ökar liksom efterfrågan av mer hållbara finansieringsalternativ.

– Finanssektorn har en nyckelroll att spela för att möta de utmaningar som följer av klimatförändringarna. Genom att erbjuda gröna investeringsmöjligheter visar vi inte bara vårt engagemang för en mer hållbar framtid, utan underlättar också för våra kunder att göra en positiv skillnad för miljön och framtidssäkra sina bostäder och fastigheter, säger Karin Stenmar.

Om SBAB:s gröna obligationer

SBAB publicerade sitt första gröna ramverk 2016 och blev kort därefter den första banken i Sverige att emittera en grön obligation. Under 2019 publicerade SBAB ett uppdaterat grönt ramverk efter att banken tidigare samma år introducerat ett grönt bolån till privatkunder. Senare under 2019 blev SBAB den första banken i Sverige att emittera en grön säkerställd obligation med bolån och fastighetslån som säkerhet.

Varje år publicerar SBAB rapporten "Green Bonds Impact Report". Den beskriver vilka effekter de bostadsfastigheter som banken finansierar med medel som SBAB erhållit genom att emittera gröna obligationer faktiskt har på miljön i form av besparingar av växthusgasutsläpp uttryckt i koldioxidekvivalenter, CO2e. Godkända investeringsobjekt inom ramen för SBAB:s gröna obligationsramverk från 2019 uppgick vid utgången av 2023 till cirka 75 mdkr. Utestående gröna obligationer uppgick vid samma tidpunkt till cirka 42 mdkr.För mer information, vänligen kontakta:

Karin Stenmar, hållbarhetschef SBAB
Telefon: 070-831 66 76
E-post: karin.stenmar@sbab.se

Catharina Henriksson, presschef SBAB
Telefon: 079-118 79 14
E-post: catharina.henriksson@sbab.se