Hushållens kostnader ökar betydligt mindre nästa år jämfört med föregående två år – ett bedrägligt lugn

Trots att de största kostnadsökningarna ligger bakom oss behöver hushållen räkna med ökade utgifter även nästa år. Det är framför allt räntekostnader och mat som förväntas öka nästa år medan kostnaderna för drivmedel och el sannolikt minskar något. För en familj med två vuxna och två minderåriga barn i villa och med ett bostadslån på 3 miljoner kronor, förväntas kostnaderna bli cirka 100 000 kronor högre 2024 jämfört med 2021.

På uppdrag av Sveriges radio Ekot har SBAB gjort en sammanställning av hur två typhushålls räntekostnader och kostnader för livsmedel, el och drivmedel har förändrats de senaste åren och förväntas förändras nästa år. För en familj med två vuxna och två minderåriga barn i villa och med ett bostadslån på 3 miljoner kronor, förväntas kostnaderna vara cirka 100 000 kronor högre 2024 jämfört med 2021. För ensamhushåll boende i bostadsrätt med bolån på 2 miljoner kronor, förväntas kostnaderna vara cirka 55 000 kronor högre 2024 jämfört med 2021. Kostnaderna ökade som mest i fjol och i år. Kostnadsökningarna under 2024 förväntas, jämfört med 2022 och 2023, vara relativt små. För typfamiljen bedöms kostnaderna öka med cirka 8 000 kronor, eller knappt 700 kronor i månaden. Motsvarande siffror för ett ensamhushåll är 5 000 kronor totalt över året eller drygt 400 kronor i månaden.

– De största kostnadsökningarna ligger bakom oss, vilket är en lättnad för många hushåll. Samtidigt förväntas kostnaderna, totalt sett, inte sjunka utan fortsätta att öka ytterligare i ett läge där ekonomin i många hushåll generellt sett redan är mycket ansträngd. För vår typfamilj förväntas kostnaderna för bolån, livsmedel, el och drivmedel 2024 vara nästan 100 000 kronor högre än 2021. Det har löneutvecklingen inte ens nära på kompenserat för, säger Linda Hasselvik, SBAB:s privat- och boendeekonom.

– Givet att inflationen faller tillbaka, Riksbankens besked om oförändrad ränta och att allt fler prognoser pekar på att räntan kan komma att sänkas nästa år, så är det inte osannolikt att många fått förhoppningar om att kostnaderna också kommer att minska. Så är dock inte fallet. Åtminstone inte i närtid. Det finns inget som tyder på att priserna överlag kommer att falla tillbaka, även om enskilda priser kan göra det. Räntorna förväntas förvisso sjunka framöver, men det kommer att ta tid. De kommer heller inte gå tillbaka till de nivåer som rådde före höjningarna inleddes. Vi bedömer att den rörliga bolåneräntan på lite sikt uppgår till omkring 3,5 procent, säger Linda Hasselvik.

Det är framför allt kostnaderna för räntor (mätt utifrån den genomsnittliga årsräntan) och mat som förväntas öka nästa år, medan kostnaderna för drivmedel och el, som de senaste åren pressat hushållen hårt, förväntas minska lite under 2024.

– Under 2022 var det framför allt hushåll med bil och eluppvärmda hus som drabbades särskilt hårt av kostnadsökningar. 2024 förväntas i stället de med stora lån drabbas hårdast då det framför allt är räntekostnaderna som ökar, säger Linda Hasselvik.

 

Om undersökningen:

Vi har tittat på kostnaderna för ränta, el, drivmedel samt mat. Kostnadsförändringarna utgår från siffror från Konjunkturinstitutet, Macrobond, Konsumentverket, SCB och SBAB:s egna prognoser. De presenteras närmare i bifogad Excelfil.

Vi har räknat på två typhushåll. En familj med två vuxna och två minderåriga barn som bor i en villa. Vi har antagit att de har lån på 3 miljoner kronor och rörlig ränta. Vi har antagit en elförbrukning på 15 000 kwh per år och drivmedelsförbrukning på 900 liter. Därtill har vi räknat med en matkostnad på 8 000 kronor i månaden 2021 och har sedan räknat upp den med faktisk och förväntad prisökning.

Det andra typhushållet består av en ensamstående person i bostadsrätt. Vi har antagit att hushållet har lån på 2 miljoner kronor och rörlig ränta. Vi har antagit att hushållet har en elförbrukning på 5000 kwh per år och drivmedelsförbrukning på 720 liter. Därtill har vi räknat med en matkostnad på 2 900 kronor i månaden 2021 och sedan räknat upp den med faktisk och förväntad prisökning.

För mer information, vänligen kontakta:

Linda Hasselvik, Privat- och boendeekonom, SBAB. Tel: 070-561 21 47. E-post: linda.hasselvik@sbab.se

Catharina Henriksson, Presschef, SBAB. Tel: 076-118 79 14. E-post: catharina.henriksson@sbab.se