Mäklarna: säljarna har för höga förväntningar

Av SBAB:s Mäklarbarometer framgår att bostadssäljarna i Stockholm förväntar sig lika mycket betalt nu som när priserna var som högst. Generellt sett förväntar sig säljarna i landets tre storstadsregioner mer betalt än vad spekulanterna är villiga att ge. Konsekvenserna blir rekordlåg omsättning av bostäder och ett stort utbud. Detta har fått säljarna att ändra sitt beteende, de vill sälja först och köpa sen. Överlag är mäklarna betydligt mer pessimistiska inför årets sista kvartal än inför det förra.
Dubbelt så många mäklare tror på sjunkande priser.

I SBAB:s Mäklarbarometer har fastighetsmäklare verksamma i landets tre storstadsregioner sedan
2005 fått bedöma marknadsläget utifrån en rad parametrar varje kvartal. Inför kvartalets undersökning
har mäklarna också tillfrågats om säljarnas förväntningar på priserna och om säljarna ändrat sitt
beteende när det kommer till att köpa eller sälja först.

Säljarna förväntar sig mer betalt än vad köparna är beredda att betala

Enligt Booli Pro är omsättningen av bostäder i Sverige 30 procent lägre nu jämfört med under samma
period för två år sedan. Samtidigt är utbudet nästan 50 procent större och mäklarna förväntar sig att
utbudet kommer att öka ytterligare. En majoritet av mäklarna i storstadsregionerna, 65 procent, uppger
att säljarna inte vill sälja till det pris som köparna just nu är beredda att betala (se tabell 1). Nedbrutet
per region skiljer det sig dock åt. 67 procent av mäklarna i Stockholm och hela 82 procent av mäklarna
i Malmö uppger att säljarna förväntar sig mer än vad köparna vill och kan betala. I Göteborg däremot
uppger 60 procent av mäklarna att säljare och köpare kommer överens.

– Att säljarna inte vill göra affär på den prisnivå som spekulanterna är beredda att betala förklarar
den rekordlåga omsättningen på bostadsmarknaden och det stora utbudet av bostäder.
Mäklarna tror också att utbudet kommer att öka ytterligare vilket kan vara ett tecken på att de
inte tror att säljarna kommer sänka sina förväntningar i närtid. Om så blir fallet kommer antalet
bostadsaffärer även framgent att vara få jämfört med före prisnedgången, säger Linda
Hasselvik, SBAB:s privat- och boendeekonom.

– Göteborg går mot strömmen. Där uppger en majoritet av mäklarna att köpare och säljare möts.
Det syns inte i antalet affärer ännu men det kan tyda på att ett skifte är att vänta under årets
sista kvartal och det ska bli intressant att följa, säger Linda Hasselvik.

Stockholmarna förväntar sig lika mycket betalt nu som när priserna var som högst

Det främsta skälet till att köpare och säljare inte kommer överens är att säljarna vill ha minst lika
mycket betalt som när de själva köpte uppger 43 procent av mäklarna (se tabell 2). Nästan lika
många, 39 procent, uppger att säljarna förväntar sig att få ungefär lika mycket betalt som när priserna
var som högst. Även här skiljer sig svaren åt mellan de olika regionerna. Enligt 60 procent av
mäklarna i Stockholmsregionen förväntar sig säljarna lika mycket betalt som när priserna var som
högst – medan säljarna i Göteborg och Malmö har lägre förväntningar. I Göteborg uppger 65 procent
av mäklarna att säljarna förväntar sig att få lika mycket betalt som när de köpte. Motsvarande siffra i
Malmö är 56 procent.

– Att säljarna i Stockholm har högre förväntningar på priserna kan bero på att stockholmarna
historiskt sett har varit vana vid en stark utveckling av bostadspriserna. Men det kan också bero
på att priserna i Stockholm faktiskt inte sjunkit lika mycket sedan toppen som priserna har gjort i
Malmö och Göteborg, säger Linda Hasselvik.

Säljarna har ändrat beteende – de säljer först och köper sen

Nästan alla mäklare, 93 procent, uppger att det nu är fler som säljer sin bostad innan de köper en ny
(se tabell 3). Det ser likadant ut i samtliga storstadsregioner. Det främsta skälet till det är enligt 39
procent av mäklarna att man vill veta hur mycket kapital man har att sätta in i nästa bostad (se tabell
4). Nästan lika många, 34 procent, uppger dock att det främsta skälet är att bankerna ställer krav på
det. En fjärdedel av mäklarna uppger också att säljarna vill bli av med sin befintliga bostad först för att
undvika dubbla boendekostnader.

– Den låga omsättningen på marknaden och det stora utbudet gör det svårare att förutsäga hur
lång tid det kommer att ta att sälja en bostad och till vilket pris den kommer att bli såld. Därmed
kan det kännas tryggt för säljaren att först genomföra affären med den befintliga bostaden och
sedan köpa något nytt. Ibland är det också en förutsättning för att man ska få lån till en ny
bostad, säger Linda Hasselvik.

Mäklarna betydligt mer pessimistiska om bostadsmarknadens utveckling

Den senaste Mäklarbarometern visar att mäklarna är betydligt mer pessimistiska om prisutvecklingen
det kommande kvartalet jämfört med de förra, både avseende bostadsrätter och villor. Inför det förra
kvartalet spådde 36 procent av mäklarna stigande bostadsrättspriser, nu är de bara 9 procent som tror
på det. Nu tror 42 procent av mäklarna på sjunkande bostadsrättspriser det kommande kvartalet och
50 procent tror att priserna kommer att vara oförändrade (se tabell 5).

När det kommer till villor tror 46 procent på sjunkande priser, en ökning från 20 procent det senaste
kvartalet. 42 procent tror på oförändrade priser och 12 procent på stigande priser under årets fjärde
kvartal (se tabell 6).

– Det är tydligt att mäklarna är mer pessimistiska nu jämfört med inför det förra kvartalet. Mer än
dubbelt så många mäklare tror på sjunkande priser nu jämfört med då. Riksbanken har höjt
räntan ytterligare och har aviserat att ännu en höjning kan komma. Det talar för att botten inte är
nådd utan att priserna, likt mäklarna förutspår, kan komma att sjunka ytterligare, säger Linda
Hasselvik.

Se prognoser i tabellform i länkad PDF här intill.


För mer information, vänligen kontakta:

Linda Hasselvik, Privat- och boendeekonom, SBAB. Tel: 070-561 21 47. E-post: linda.hasselvik@sbab.se

Catharina Henriksson, Presschef, SBAB. Tel: 076-118 79 14. E-post: catharina.henriksson@sbab.se