SBAB:s delårsrapport för jan-mar 2023

SBAB:s delårsrapport för januari-mars 2023 finns nu tillgänglig på www.sbab.se/IR.

Första kvartalet 2023 (fjärde kvartalet 2022)

  • Under kvartalet gick det att notera kraftig finansiell stress i det globala finansiella systemet i kölvattnet av flera bankers ekonomiska problem i USA och Schweiz. Effekterna på svenska banker, däribland SBAB, bedöms hittills som begränsade.
  • Fortsatt låg marknadstillväxt för bostadskrediter med anledning av den svagare bostadsmarknaden.
  • Den totala utlåningen ökade under kvartalet med 0,6 procent till 512,5 mdkr (509,5). Den totala inlåningen ökade med 3,3 procent till 188,5 mdkr (182,4).
  • Rörelseresultatet ökade med 24,3 procent till 853 mnkr (686), främst hänförligt till ett ökat räntenetto, minskade kostnader samt ett mer positivt utfall för nettoresultat av finansiella transaktioner.
  • Räntenettot ökade till 1 413 mnkr (1 328), främst hänförligt till ökade inlåningsvolymer och inlåningsmarginaler. Fortsatt minskande utlåningsmarginaler för bolån påverkade posten negativt.
  • Kreditförluster (netto) ökade till 33 mnkr (19) och bestod främst av ökade kreditförlustreserveringar. De konstaterade kreditförlusterna uppgick till 2 mnkr.
  • Påförda avgifter uppgick till 141 mnkr (112), varav riskskatten utgjorde 89 mnkr (65) och resolutionsavgiften 52 mnkr (45).
  • Avkastning på eget kapital uppgick till 13,3 procent (10,5) och K/I-talet till 27,7 procent (34,8).
  • Beslut om nya målområden och nya långsiktiga strategiska mål för verksamhet som sträcker sig till 2030, inklusive ett klimatreduktionsmål för utlåningsportföljen. De finansiella målen från ägaren gällande lönsamhet, kapitalisering och utdelning kvarstår sedan tidigare.

Finansiell information


2023

2022


2023

2022


Kv 1

Kv 4


Jan–mar

Jan–mar

Total utlåning, mdkr

512,5

509,5


512,5

478,7

Total inlåning, mdkr

188,5

182,4


188,5

147,0

Räntenetto, mnkr

1 413

1 328


1 413

1 084

Nettoresultat av finansiella transaktioner, mnkr

2

–79


2

–49

Kostnader, mnkr

–394

–437


–394

–358

Kreditförluster, netto, mnkr

–33

–19


–33

–17

Påförda avgifter; Riskskatt och resolutionsavgift, mnkr

–141

–112


–141

–113

Rörelseresultat, mnkr

853

686


853

573

Avkastning på eget kapital, %

13,3

10,5


13,3

9,5

K/I-tal, %

27,7

34,8


27,7

33,7

Kärnprimärkapitalrelation, %

12,4

12,8


12,4

13,1

VD-ord från Mikael Inglander:

Kvartalet präglades av ökad oro för den globala banksektorn efter bankrusningarna i USA och förtroendekrisen för den systemviktiga schweiziska storbanken Credit Suisse. Inflationen ligger alltjämt kvar på mycket höga nivåer vilket har föranlett fortsatta räntehöjningar från centralbanker världen över. I Sverige är aktiviteten på bolånemarknaden fortsatt dämpad. Bolånemarginalerna är pressade och inlåningen utgör en viktig pusselbit för bankernas lönsamhet i det nya ränteläget. Trots omständigheterna uppvisar SBAB en positiv utveckling under det första kvartalet.

Under kvartalet gick det att notera kraftig finansiell stress i det globala finansiella systemet i kölvattnet av flera bankers finansiella problem i USA och Schweiz. Startskottet var kollapsen av den amerikanska nischbanken Silicon Valley Bank (SVB). Det tog inte lång tid innan händelserna smittade av sig med branta fall i andra amerikanska nischbanker. Kort därefter uppstod situationen med Credit Suisse som till slut såldes till UBS. Marknaden var kraftigt volatil i direkt anslutning till händelseutvecklingen men har sedan dess återhämtat sig. Vi fortsätter att följa händelserna och utvecklingen noggrant. Dessa händelser utgör en viktig påminnelse om att bankverksamhet i grunden bygger på att förvalta ett förtroende, det får man aldrig glömma. Särskilt inte i dagens digitala tidevarv, där det aldrig tidigare har varit enklare att byta leverantör av banktjänster.

Fortsatt låg aktivitet på bostadsmarknaden

Aktiviteten på bolånemarknaden och tillväxttakten för bostadsutlåning i Sverige fortsätter att anta historiskt låga värden. Under de senaste decennierna har de faktiskt aldrig varit så låga som nu. Därtill har bostadspriserna fallit rejält sedan toppen i mars 2022, med omkring 10 procent på lägenheter och 15 procent på villor. Med tanke på den höga inflationen och att priserna på exempelvis livsmedel ökat med omkring 20 procent det senaste året är det uppenbart en stor förändring som skett i de priser som hushållen möter. Den snabbare nedgången i bostadspriserna i Sverige jämfört med många andra länder i Europa indikerar att svenska hushåll anpassat sig något snabbare till förändrade boendekostnader. Det råder viss oenighet mellan experter kring när och hur snabbt inflationen åter vänder neråt och när Riksbanken kan komma att sänka styrräntan, men förhoppningsvis har vi nu det värsta bakom oss vad gäller räntehöjningar. För bolånetagare med rörlig bolåneränta kommer det dock högst troligt att bli värre i form av fler räntehöjningar innan det blir bättre. Jag tror inte heller att vi ännu har sett de fulla effekterna från räntehöjningarna som Riksbanken redan genomfört i vare sig ekonomin eller på bostadsmarknaden. Kreditkvalitet är ett ytterst viktigt område för oss och vi är medvetna om att den kommande tiden kan bli utmanande för såväl hushåll som företag. Vi fortsätter att analysera och följa upp utlåningsportföljen noggrant och gör löpande justeringar av de villkor och kalkyler som vi tillämpar när vi beviljar krediter för att de på ett så bra och rättvisande sätt som möjligt ska återspegla de rådande marknadsförutsättningarna.

Inom företagssegmentet förväntar vi oss – som tidigare kommunicerats – en fortsatt relativt stark utveckling, om än avtagande i förhållande till de senaste åren, bland annat till följd av att många fastighetsbolag finner det mer utmanande att finansiera sig i obligationsmarknaden till goda villkor. Detta innebär att många fastighetsbolag högst troligen kan komma att behöva refinansiera delar av förfallande kapitalmarknadsskuld med bankfinansiering. Vi noterade under kvartalet en generell sådan utveckling på marknaden.

SBAB:s totala utlåning ökade under kvartalet marginellt med 0,6 procent till totalt 512,5 mdkr. Bolånevolymerna växte med 0,3 procent till 352,2 mdkr, en betydligt lägre tillväxt jämfört med samma period ifjol, och en tydlig effekt av den minskade kredittillväxten på marknaden. Under framför allt den senare delen av kvartalet var vi framgångsrika med att attrahera befintliga kunder från andra banker. Utlåning till företag och bostadsrättsföreningar ökade med 1,2 procent till totalt 160,3 mdkr, varav 92,5 mdkr utgjorde utlåning till fastighetsbolag och 67,8 mdkr utlåning till bostadsrättsföreningar. Under kvartalet växte vi något långsammare än tidigare inom detta segment. Vi står dock fortsatt redo att assistera våra kunder i enlighet med vår strategi för tillväxt, lönsamhet och riskaptit.

Starkt finansiellt resultat och fortsatt god inlåningstillväxt

Bolåneräntorna har över lag inte ökat i paritet med vare sig höjningen av styrräntan från Riksbanken eller bankernas upplåningskostnader via bostadsobligationer. Ett skäl till detta är att bankerna i stället har hållit nere inlåningsräntorna. Bankkollektivet som helhet – och inte minst storbankerna – har alltså inte höjt räntorna på sina sparkonton lika mycket som Riksbanken har höjt reporäntan. Det innebär att de flesta bankerna tjänar betydligt mer pengar på inlåning än tidigare. Ett fenomen som inte är ovanligt om vi tittar tillbaka historiskt. När räntorna är låga tenderar marginalerna att flyttas från inlåning till utlåning som är kopplad mot en listränta. Motsatt samband gäller normalt i en miljö där räntorna stiger. På SBAB har vi arbetat aktivt för öka vår inlåning och lyckats väldigt väl med detta även under det första kvartalet. En viktig del av vårt arbete handlar om att erbjuda transparenta och attraktiva villkor. Att erbjuda ett bra pris, helt enkelt. Genom att bedriva en effektiv verksamhet med hög kostnadseffektivitet skapar vi möjligheter att erbjuda konkurrenskraftiga priser till våra kunder för såväl inlåning som utlåning. Under kvartalet ökade vår inlåning med 3,3 procent till totalt 188,5 mdkr.

Lönsamheten fortsätter att ligga på en god nivå och vi presenterar återigen ett starkt resultat. Här spelar såklart vår starka inlåningstillväxt en stor roll eftersom inlåningsmarginalerna kompenserar för de minskade bolånemarginalerna. Kostnaderna växer i stort enligt plan och kreditförlusterna ligger på låga nivåer. De totala kreditförlusterna uppgick för kvartalet till 33 mnkr, och bestod till största delen av ökade kreditförlustreserveringar. De konstaterade kreditförlusterna var fortsatt låga och uppgick till 2 mnkr.

Under februari beslutade S&P att höja kreditbetyget för SBAB från A till A+. Bakgrunden till beslutet handlar om att vi sedan en tid tillbaka har byggt upp en större volym utestående nedskrivningsbar skuld, vilket innebär ett ytterligare lager skydd för innehavare av existerande seniora bankobligationer. Kreditbetyget i stort speglar naturligtvis också den låga risken i vår verksamhet. Att vi har ett konkurrenskraftigt och rättvisande kreditbetyg är viktigt utifrån många perspektiv, inte minst vad gäller den långsiktiga kostnaden för kapitalmarknadsfinansiering.

Nya målområden och långsiktiga strategiska mål

De senaste åren har varit framgångsrika för SBAB. Den goda utvecklingen är understödd av en rad strukturella faktorer, till exempel den underliggande tillväxten på bostadsmarknaden och därmed marknaden för bostadskrediter, men också ett resultat av ett tydligt och fokuserat strategiarbete.

Vår strategi är sedan hösten 2014 att fokusera på vår kärnaffär, bolån och bostadsfinansiering, supporterat med sparkonto. I samband med förvärvet av Booli valde vi att bredda vårt erbjudande med tjänster inom boende och boendeekonomi. Under 2022 identifierade vi ett behov av att förtydliga vissa delar i vår övergripande strategi för att ta hänsyn till större trender och den övergripande utvecklingen på marknaden, bland annat med fokus på hållbarhet. Översynen inkluderade ett omtag kring vår befintliga målstruktur och långsiktiga strategiska affärsmål. SBAB:s ägare, den svenska staten, har därtill genom sin ägarpolicy aviserat en tydlig förväntan på SBAB att sätta långsiktiga och väsentliga hållbarhetsmål för verksamheten.

I slutet av 2022 beslutade vi om fem nya målområden och sju nya långsiktiga strategiska mål som sträcker sig fram till 2030, vilka tillsammans bedöms bidra till att SBAB bedriver en hållbar affärsverksamhet som genererar långsiktigt värde för våra intressenter samt svarar mot de förändringar och utmaningar som vi har identifierat i omvärlden. Ett av de nya målen handlar om att kraftigt reducera våra totala koldioxidutsläpp i enlighet med Parisavtalets mål om att begränsa den globala temperaturökningen till 1,5 grader. Det handlar alltså om såväl de direkta utsläppen från vår verksamhet som de indirekta utsläppen kopplade till vår utlåningsportfölj. De nya långsiktiga strategiska målen presenteras senare i denna delårsrapport. Våra övergripande finansiella mål från ägaren gällande lönsamhet, utdelning och kapitalisering kvarstår sedan tidigare.

Det är och har varit annorlunda tider och mycket har hänt på väldigt kort tid. För att vara framgångsrika i en sådan här miljö behöver vi som företag vara såväl flexibla som snabbfotade. Jag är väldigt stolt över alla medarbetare på SBAB och vår samlade förmåga att anpassa oss till förändrade förutsättningar. Stort tack för era insatser.

Mikael Inglander

VD SBAB

 


För mer information, vänligen kontakta:

Mikael Inglander, VD, SBAB
Telefon: 08-614 43 28
E-post: mikael.inglander@sbab.se

Douglas Norström, tf Presschef, SBAB
Telefon: 076-138 51 23
E-post: douglas.norstrom@sbab.se