9 av 10 nya kunder valde rörlig ränta i december

9 av 10 nya villa- och bostadsrättskunder valde rörlig ränta på sitt bolån i december. Intresset för bolån med rörlig ränta har ökat dramatiskt jämfört med för ett år sedan.

Nedan följer en sammanställning över hur SBAB:s nya bolånekunder valde att göra med räntebindningstiden på sina bolån under december 2022 jämfört med i november och oktober 2022 samt jämfört med december för ett respektive två år sedan.

Villalån


December 22

November 22

Oktober 22

Dec. 21

Dec.20

Allt bundet

6

8

9

44

55

Allt 3 mån

90

80

79

42

31

Mix

4

12

12

14

14

Källa: SBAB:s nya villakunder i november. Avrundning förekommer vilket gör att summan inte alltid blir 100 procent.

Bostadsrättslån


December 22

November 22

Okt. 22

Dec. 21

Dec. 20

Allt bundet

3

8

8

35

32

Allt 3 mån

90

85

87

51

53

Mix

7

7

7

14

15

Källa: SBAB:s nya bostadsrättskunder i november. Avrundning förekommer vilket gör att summan inte alltid blir 100 procent.

Under december valde 90 procent av SBAB:s nya villakunder bolån med tre månaders bindningstid (rörlig ränta) på hela bolånet, vilket är en ökning sedan november då motsvarande andel var 80 procent. 90 procent av bostadsrättskunderna valde tre månaders bindningstid på hela bolånet i december vilket är en ökning sedan november då 85 procent valde rörlig ränta. 6 procent av villakunderna valde att binda hela sitt bolån (8 procent i november). Av bostadsrättskunderna valde 3 procent att binda hela lånet (8 procent i november). 4 procent av villakunderna respektive 7 procent av bostadsrättskunderna valde en mix av rörlig och bunden ränta i december.

- Att 9 av 10 nya bolånekunder valde rörlig ränta i december kan ha flera möjliga förklaringar. Ett skäl kan vara att den rörliga räntan under december var lägre än bolåneräntorna för bolån med längre bindningstid. En annan påverkansfaktor kan vara att många prognoser räknar med att den rörliga räntan förväntas att fortsätta ligga under de längre bundna räntorna. Sammantaget bidrar detta förmodligen till att så pass många valde rörlig ränta på sitt bolån, säger Claudia Wörmann, Boendeekonom på SBAB.

- Vi har lämnat en period med låga bolåneräntor bakom oss, vilket alla med bolån blivit varse genom mycket högre månadskostnader. Om jag ska försöka vara lite peppande i den här ganska dystra situationen, så finns det något positivt i att många hushåll troligen har behövt sätta sig in i sin egen boendeekonomi mer ingående än tidigare. Det är nog många som nu har räknat på hur en högre ränta påverkar hushållsekonomin och var smärttröskeln går. Det finns också sannolikt en större benägenhet att hålla koll på ränteprognoserna. Den kunskapen bär man med sig och har nytta av inför framtiden, säger Claudia Wörmann.

För mer information, vänligen kontakta:

Claudia Wörmann, Boendeekonom, SBAB. Tel: 0709-906814. E-post: claudia.wormann@sbab.se

Erik Bukowski, Presschef SBAB, telefon: 0724-517937, erik.bukowski@sbab.se