Press

Pressmeddelande | 2022-04-27

SBAB Bank AB (publ) årsstämma 2022

Vid årsstämman i SBAB Bank AB (publ) (SBAB) den 27 april 2022 omvaldes Jan Sinclair till styrelsens ordförande. Lars Börjesson, Inga-Lill Carlberg, Jane Lundgren Ericsson, Leif O Pagrotsky och Synnöve Trygg omvaldes som styrelseledamöter. Tillkom genom nyval gjorde Jenny Lahrin och Wenche Martinussen.

Årsstämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen och koncernresultat- och koncernbalansräkningen. Vidare fastställde årsstämman styrelsens förslag till resultatdisposition innebärande att 12 369 917 971 kronor överförs i ny räkning.

Arvoden
Årsstämman beslutade om följande arvoden:
• Styrelsens ordförande: 550 000 kr
• Övriga stämmovalda ledamöter: 265 000 kr
• Revisions- och compliancekommitténs ordförande: 66 000 kr
• Ledamot av revisions- och compliancekommittén: 53 000 kr
• Kreditutskottets ordförande: 65 000 kr
• Ledamot av kreditutskottet: 46 000 kr
• Risk- och kapitalkommitténs ordförande: 48 000 kr
• Ledamot av risk- och kapitalkommittén: 42 000 kr
• Ersättningskommitténs ordförande: 30 000 kr
• Ledamot av ersättningskommittén: 25 000 kr

Arvode utgår inte till ledamot som är anställd i Regeringskansliet eller till arbetstagarrepresentant.

Övriga beslut
Staten föreslår att regeringens principer för bolagsstyrning i bolag med statligt ägande, extern rapportering i bolag med statligt ägande samt ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande, beslutas att gälla för Bolaget till dess att bolagsstämma beslutar annat.

Årsstämman beslutade att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

Årsstämman beslutade att välja om Deloitte AB till revisor för en period om ett år intill utgången av årsstämman 2023. Revisionsbolaget har meddelat att det utsett den auktoriserade revisorn Patrick Honeth som huvudansvarig.


Hela stämmoprotokollet, vilket inkluderar årsstämmans samtliga beslut, går att ta del av här.


För mer information, vänligen kontakta:

Douglas Norström, Presschef, SBAB
Telefon: 0730 - 27 19 65
E-post: douglas.norstrom@sbab.se