Bostadsägarna skräms inte av höstavmattning - tror på fortsatt stigande bostadspriser

En stor majoritet av bostadsägarna tror på fortsatt stigande bostadspriser på både ett och tre års sikt. Ett högt efterfrågetryck bedöms vara den huvudsakliga förklaringen. Endast 5 respektive 4 procent tror på fallande bostadspriser på ett respektive tre års sikt. Detta visar SBAB/Booli:s indikator över prisförväntningarna, HPE.

SBAB har via Kantar Sifo frågat drygt 1000 bostadsägare om vad de tror om bostadsprisernas utveckling framöver (se tabell 1). Hela 66 procent av de svarande tror att bostadspriserna kommer att stiga på ett års sikt. 47 procent tror att priserna kommer att öka med upp till 5 procent och 19 procent med mer än 5 procent. 80 procent av de som tror på stigande priser på ett års sikt uppger ett högt efterfrågetryck som huvudförklaring. 21 procent tror att priserna står stilla på ett års sikt medan endast 5 procent tror att de sjunker.

På tre års sikt tror 53 procent av de svarande att priserna kommer att öka med upp till 10 procent och 10 procent att de kommer att öka med mer än 10 procent. Även här bedöms ett högt efterfrågetryck vara huvudförklaringen. Endast 4 procent av de svarande tror på fallande priser på tre års sikt.

- Det är uppenbart att bostadsägarna inte har skrämts av den höstavmattning vi nu ändå sett på bostadsmarknaden. Majoriteten av bostadsägarna delar vår syn att priserna fortsätter upp nästa år. Däremot är de betydligt mer optimistiska än vi gällande prisutvecklingen på tre års sikt. Vår bedömning är att bostadspriserna i slutet av 2024 ligger 5 procent under nuvarande nivåer till följd av stigande bostadsräntor, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

Jämfört med Erik Olssons indikator, som fångar upp förväntningar bland de som går på bostadsvisningar, och SEB:s, som fångar upp förväntningar hos en bredare boendegrupp, ger HPE bilden av betydligt mer optimistiska prisförväntningar.

- Återigen visar det sig att de som äger sin bostad är betydligt mer optimistiska om prisutvecklingen framöver jämfört med i synnerhet de som går på bostadsvisningar men också en bredare boendegrupp, säger Robert Boije.

Tabell och diagrambilaga nedan.

Tabell 1. SBAB Booli Housing Price Expectations (HPE)

Anm. Undersökningen genomförd av Kantar Sifo under vecka 45, 2021. Slumpmässigt urval viktat efter ålder och kön. Till följd av avrundningar behöver inte siffrorna summera till hundra procent.

Diagram 1. SBAB Booli indikator (HPE) jämfört med SEB:s och Erik Olssons

Kommentar till diagrammet: Visar andelen svarande som tror på stigande minus andelen svarande som tror på sjunkande priser på ett års sikt. SBAB/Booli frågar bostadsägare, SEB både bostadsägare och de som hyr. Erik Olsson frågar de som går på bostadsvisningar.

Anm. SBAB Booli Housing Price Expectations (HPE) är en av tre indexserier som SBAB och Booli tar fram för att brett undersöka temperaturen på bostadsmarknaden. De andra två är SBAB Booli Housing Market Index (HMI) som mäter läget för nyproduktionen av bostäder och SBAB Booli Housing Price Index (HPI) som mäter den faktiska prisutvecklingen på bostäder utifrån samtliga registrerade bostadsförsäljningar. De första två indexen publiceras kvartalsvis och det senare månadsvis.

För mer information, vänligen kontakta:

Robert Boije, Chefsekonom, 070-269 45 91, robert.boije@sbab.se

Erik Bukowski, Presschef, 072-451 79 37, erik.bukowski@sbab.se