Press

Pressmeddelande | 2021-04-28

SBAB:s delårsrapport för januari–mars 2021

SBAB:s delårsrapport för januari–mars 2021 finns nu tillgänglig på www.sbab.se/IR.

Första kvartalet 2021 (fjärde kvartalet 2020)

  • Fortsatt stark tillväxt för den totala utlåningen som ökade med 2,5 procent till 433,5 mdkr (422,8). För perioden december 2020 till februari 2021 var SBAB:s marknadsandel av tillväxten för bolån 13,5 procent, att jämföras med SBAB:s totala marknadsandel för bolån om 8,52 procent.
  • Rekordnoteringar för rörelseresultat och räntenetto. Rörelseresultatet ökade med 17,6 procent till 728 mnkr (619). Räntenettot ökade med 3,1 procent till 1 041 mnkr (1 010).
  • Kreditförluster fortsatt låga och uppgick till positivt 9 mnkr under det första kvartalet 2021 (positivt 2).
  • Avkastning på eget kapital uppgick till 12,7 procent (11,1), K/I-talet till 31,0 procent (39,5) och K/U-talet till 0,30 procent (0,39).
  • SBAB placerade sig på 4:e plats, för tredje året i rad, i kategorin stora företag Great Place to Works (GPTW) ranking och topplista över de bästa arbetsplatserna i Sverige.

Finansiell information


2021

2020


2021

2020


Kv 1

Kv 4


Jan–mar

Jan–marTotal utlåning, mdkr

433,5

422,8


433,5

389,3

Total inlåning, mdkr

136,5

135,7


136,5

128,7

Räntenetto, mnkr

1 041

1 010


1 041

885

Nettoresultat av finansiella transaktioner, mnkr

–15

11


–15

–55

Kostnader, mnkr

–323

–402


–323

–311

Kreditförluster, mnkr

9

2


9

–27

Rörelseresultat, mnkr

728

619


728

485

Avkastning på eget kapital, procent

12,7

11,1


12,7

9,2

K/U-tal, procent

0,3

0,39


0,3

0,32

K/I-tal, procent

31

39,5


31

37,7

Kärnprimärkapitalrelation, procent

13,1

13,4


13,1

12,7


VD-ord från Klas Danielsson:

2021 har börjat ännu starkare än 2020 slutade avseende tillväxt och resultat. Efterfrågan
på bolån var mycket stark under kvartalet och överskred våra prognoser. Även efterfrågan på fastighetslån var god. Våra marknadsandelar ökade inom både bolån och fastighetslån. coronapandemin i kombination med de ekonomiska stimulanser den föranlett och det låga ränteläget, fortsätter att påverka bostadsmarknaden med stigande bostadspriser och ökad efterfrågan på större bostäder.

En stark inledning på året

Varumärket SBAB åtnjuter ett högt förtroende och anseende samt en hög kännedom på bolånemarknaden. Detta vet vi från både egna och externa undersökningar. För en stor andel av allmänheten är vi det föredragna valet för deras bolån, vilket resulterar i höga ansökningsflöden när det görs många bostadsaffärer. Booli, vår söktjänst för bostäder med Sveriges största samlade utbud av bostäder till salu, fortsätter att växa och ta marknadsandelar. Antal unika besökare på Booli nådde under kvartalet rekordnivån 1 600 000 under en månad. Efterfrågan på bolån från SBAB var under kvartalet så stark att vår kapacitet utmanades, vilket medförde att vi avbröt pågående och planerade aktiviteter för marknadsföring och kommunikation för att säkerställa tillgänglighet och service.

Under första kvartalet ökade vår totala utlåning med 2,5 procent till 433,5 mdkr jämfört med föregående kvartal och med 11,4 procent jämfört med föregående år. Avseende bolån så ökade vår utlåning under kvartalet med 7,2 mdkr motsvarande 2,3 procent till 318 mdkr. Under januari och februari var vår marknadsandel av nyutlåningen för bolån 17,3 procent respektive 13,7 procent. Detta medförde att vår totala marknadsandel för bolån ökade till 8,52 procent per den 28 februari 2021 (8,47 procent per 31 december). Trots något stigande belåningsgrad och skuldsättningskvot i nyutlåningen för bolån bedömer vi kreditriskerna som låga. De konstaterade kreditförlusterna under kvartalet uppgick till mycket låga 0,00 procent av totalutlåning. Under kvartalet ökade vi också våra marknadsandelar avseende fastighetsutlåning för bostäder till fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar. Per den 28 februari uppgick dessa till 13,13 procent (13,10 procent per den 31 december 2020) respektive 10,12 procent (10,06 procent per den 31 december 2020).

För kvartalet visar vi starka nyckeltal och rekordsiffror för räntenetto och rörelseresultat. Våra utlåningsmarginaler var under kvartalet fortsatt stabila. Konkurrensen på marknaden är hård om vissa kundgrupper och kundsegment, och vår bedömning är därför att utlåningsmarginalerna under året totalt sett kommer att vara under press och minska trots den höga efterfrågan på bostadsfinansiering. De längre marknadsräntorna steg under kvartalet som ett resultat av stigande inflationsförväntningar, vilket sin tur är en konsekvens av den mycket expansiva penning- och finanspolitik som bedrivs av världens större ekonomier i mörkret av coronapandemin. Högre marknadsräntor medförde ökade upplåningskostnader och vi höjde därför under kvartalet listräntorna för bolån för de längre bindningstiderna. Våra bolåneräntor är fortsatt mycket konkurrenskraftiga.

Hållbarhet och samhällsansvar

Hållbarhet är helt integrerat i hur vi styr verksamheten. Dels i form av att vår övergripande målstyrning är densamma som vår hållbarhetsstyrning, där transparensmål i kunderbjudandet, jämlikhetsmål på arbetsplatsen och lönsamhetsmål har samma fokus. Och dels i form av att vi tydligt styr verksamheten för en bättre samhällsutveckling genom att vi använder vår affär för att bidra till att nå de globala hållbarhetsmålen, med fokus på våra fyra prioriterade globala hållbarhetsmål - 8, 11, 12 och 13 inom Agenda 2030.

Ett bra exempel på hur vi bidrar till en bättre samhällsutveckling är vårt arbete med ett bankgemensamt initiativ för en mer hållbar byggbransch. Ekonomisk brottslighet och illegal arbetskraft i byggbranschen innebär stora negativa effekter för samhället. Initiativet offentliggjordes efter kvartalets utgång den 14 april genom ett pressmeddelande från SBAB och de andra deltagande bankerna. Vi har drivit detta initiativ sedan 2018, vilket nu har resulterat i en överenskommelse mellan de större bankerna i Sverige som finansierar nybyggnation. I samarbete med byggbranschen kommer vi att ställa utökade krav i kreditgivningen i syfte att försvåra för ekonomisk brottslighet och för nyttjande av illegal arbetskraft, vilket kommer att bidra till en mer hållbar byggbransch.

En attraktiv arbetsplats

Under kvartalet utsåg Great Place to Work SBAB till Sveriges 4:e bästa arbetsplats i kategorin stora företag. Detta är tredje året i rad som vi placerar oss i den absoluta toppen av arbetsplatser i Sverige. Fantastiskt roligt. Det är resultatet av ett envist arbete de senaste sex åren av oss alla på SBAB för att bli ett starkt och tydligt värderingsdrivet och syftesdrivet företag som motiverar och engagerar oss.

Att vara en mycket attraktiv arbetsplats är helt avgörande för långsiktig konkurrenskraft och lönsamhet. Det är en avgörande möjliggörare för mångfald och framgångsrik rekrytering samt för att lyckas behålla och utveckla oss på SBAB. Det är vi på SBAB som genom motivation och engagemang med initiativ och disciplin ska göra det där extra som krävs för att skapa en kundupplevelse i världsklass - som skapar tillväxt - som skapar lönsamhet. Såklart blir vi aldrig färdiga men vi lyckas väldigt bra.

Imponerande engagemang

Jag vill hylla alla mina fantastiska och engagerade kollegor. Att vi tillsammans under pågående pandemi lyckas ta SBAB till nya och högre höjder, trots de försvårade omständigheter och utmaningar som den för med sig, är ingenting annat än mycket imponerande. Håll i och håll ut hoppas jag att vi inte behöver säga till varandra så länge till.

Ta hand om dig

Klas Danielsson
VD SBAB


För mer information, vänligen kontakta:

Erik Bukowski, Presschef, SBAB
Telefon: 0724 51 79 37
E-post: erik.bukowski@sbab.se