Press

Pressmeddelande | 2020-11-19

Framtidens statusboende är grönt

En undersökning från SBAB visar att en stor andel personer i Sverige tror att det kommer att bli status att bo hållbart framöver. Vad får det för konsekvenser för våra beteenden, och hur påverkas bostadsmarknaden? SBAB:s hållbarhetschef Axel Wallin och antropologen Katarina Graffman kommenterar resultaten.

Hellre klimatsmart än exklusivt i framtiden

När SBAB frågade personer i Sverige vad de tror kommer att få högre status när det gäller boende framöver hamnade att äga sin bostad i topp. Men i de andra resultaten går det att se tydliga tecken på ett värderingsskifte, där ett hållbart hem ersätter ett stort och exklusivt boende som statusmarkör. 39 procent tror att ett klimatsmart boende kommer att bli mer status framöver, att jämföra med 29 procent som tror att ett exklusivt boende kommer att vara hög status.

Det här tror Sverigebor kommer bli mer status när det gäller boende i framtiden*

Äga sin bostad

50 procent

Bo klimatsmart

39 procent

Bo nära naturen

35 procent

Bo exklusivt

29 procent

Bo på landet

24 procent

Bo i stan

24 procent

Bygga sitt eget boende

24 procent

Bo stort

23 procent

Köpa nybyggnation

21 procent

Bo mindre och mer yteffektivt

17 procent

Hyra sin bostad

8 procent

* Flera svarsalternativ möjliga

- Resultaten visar att de senaste årens starka fokus på hållbarhet har skapat ringar på vattnet på bostadsmarknaden. Det är glädjande att vi har börjat se denna förskjutning, där ett klimatsmart boende till och med bedöms få högre status än ett exklusivt boende i framtiden. Min gissning är att vi kommer att få se en gradvis förändring av bostadsmarknaden framöver, där exempelvis exklusiva materialval inte blir lika eftertraktade som klimatsmarta och hållbara lösningar. Att man dessutom kan få billigare lån om man bor i ett energieffektivt hus kan också vara en drivkraft, säger Axel Wallin, hållbarhetschef SBAB.

Unga tar det klimatsmarta för givet, äldre tänker ekonomiskt

Undersökningen visar att andelen som tror att det kommer bli status att bo klimatsmart ökar med åldern: bland de upp till 29 år tror knappt en tredjedel (31 procent) att det kommer bli mer status att bo klimatsmart, jämfört med nästan hälften (46 procent) bland de över 60 år.

- Unga tar mer för givet att saker man konsumerar, alltifrån mat till boende, är klimatsmart. De förutsätter att någon annan redan tagit ansvaret. Dessutom är klimathotet fortfarande en fråga som är för långt bort från många ungas verklighet. Att så pass många äldre svarar att klimatsmart boende kommer bli status framöver tror jag beror på att de tänker utifrån ett ekonomiskt perspektiv, det är billigare att leva klimatsmart och det är något man i den äldre generationen har med sig sedan uppväxten, säger Katarina Graffman, doktor i antropologi.- Att fler äldre tror att klimatsmarta boenden kommer att få hög status tror jag också handlar om att det kanske är lättare att ha ett längre tidsperspektiv ju äldre man blir. Det kan vara lättare att förstå att vissa klimatsmarta investeringar må kosta mycket idag men att de kommer att innebära stora besparingar på lång sikt Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att det går att göra förändringar med inga, eller ganska små, medel. Såsom att sänka inomhustemperaturen med en grad eller att byta ut alla gamla ljuskällor till energieffektiva LED-lampor, säger Axel Wallin.

Om undersökningen

SBAB:s Komma hem-rapport, där svenskarna får svara på hur de ser på sitt boende och sin boendeekonomi, genomförs årligen. Vissa frågor i rapporten ställs varje år för att det ska vara möjligt att följa utvecklingen, medan andra frågor varierar. I år har exempelvis flera frågor ställts kring coronapandemin, i syfte att utröna om den har påverkat svenskarnas sätt att se på sitt boende och bostadsmarknaden i stort. Under hösten publiceras resultatet från rapporten i en serie artiklar på sbab.se.

Undersökningen genomfördes av strategi- och analysföretaget United Minds på uppdrag av SBAB, i syfte att kartlägga svenska befolkningens syn på boenderelaterade frågor. Svaren samlades in i en digital enkät med hjälp av webbpaneler under perioden 5–10 augusti 2020. Deltagarna bestod av ett representativt urval med avseende på kön, ålder och geografi. Totalt genomfördes 1017 intervjuer.

Ta del av hela undersökningen här


För mer information, vänligen kontakta:

Axel Wallin, Hållbarhetschef, 0702-16 02 30, axel.wallin@sbab.se

Erik Wennergren, Presschef, 072-451 79 37, erik.wennergren@sbab.se