Press

Pressmeddelande | 2020-10-29

En av fem oroar sig för klimatförändringarnas påverkan på bostäder

Hur klimatförändringar kommer att påverka våra bostäder är ett ämne som börjat belysas mer på senare tid. En undersökning från SBAB visar att en stor andel personer bosatta i Sverige oroar sig för hur klimatförändringarna kan komma att påverka ens hem, men också att en relativt stor andel börjat agera proaktivt för att minimera effekterna av ett förändrat klimat.

I Sverige beräknas effekterna av den globala uppvärmningen bli tydligt märkbara från omkring år 2050, där utfallet helt styrs av hur väl vi lyckas leva upp till Parisavtalets mål att den globala temperaturökningen ska hållas under två grader vid slutet av seklet. SBAB:s undersökning visar att många idag är medvetna om att klimatförändringarna kan komma att påverka ens hem: en av fem (20 procent) oroar sig för klimatförändringars påverkan på bostaden.

Flest tror att klimatförändringarna kommer att ge ökade kostnader för el och värme

I undersökningen ställdes frågan på vilket sätt man tror att klimatförändringarna kan komma att påverka bostäder. Det visar sig att man framförallt tror att klimatförändringarna kommer innebära ökade kostnader för el och värme, nästan hälften tror att det kommer att vara en konsekvens. Vidare tror mer än fyra av tio att vi kommer få uppleva vattenbrist, bränder och översvämningar, och nästan en av fyra att vi kommer se ökade sjö- och havsnivåer.

Det här tror Sverigebor att vi kommer få se som konsekvens av klimatförändringar*

Ökade kostnader för el och värme

47 procent

Vattenbrist

45 procent

Bränder

42 procent

Översvämningar

41 procent

Ökad sjö- och havsnivå

38 procent

Ökade temperaturer i hemmen

30 procent

Försämrad luftkvalitet i hemmen

27 procent

Ras, skrev och erosion

25 procent

Mer och intensivare snöfall

18 procent

Försämrad framkomlighet

14 procent

*Flera svarsalternativ möjliga

I Sverige har vi börjat framtidssäkra boendet

SBAB ville undersöka hur oron inför framtida klimatförändringar påverkar livet för boende i Sverige idag och därför ställdes även frågan om respondenterna gjort något för att framtidssäkra sina hem. Det visar sig att en relativt stor andel redan har agerat proaktivt för att undvika klimatpåverkans negativa effekter när det kommer till bostadsfrågor. Till exempel har drygt en av tio avstått från att flytta till ett klimatriskområde, och nästan en av tio har anordnat ett översvämningsskydd.

Så har Sverigebor agerat för att framtidsäkra sitt boende*

Inrättat förråd för förvaring av t.ex. vatten och mat

16 procent

Avstått från att flytta till klimatriskområde

13 procent

Anordnat översvämningsskydd

9 procent

*Flera svarsalternativ möjliga

- Det är positivt att vi i Sverige blir mer medvetna om klimatrisker, hur de kan komma att påverka ens bostad och att en relativt stor andel dessutom redan börjat agera i förebyggande syfte. Samtidigt är det svårt för en enskild fastighetsägare att prognostisera var, hur och när riskerna kommer att uppstå i framtiden. Kommunerna har därför en viktig roll i frågan. En kommun som aktivt jobbar med att kartlägga klimatrisker kan ge bättre stöd till sina kommuninvånare och öka deras förståelse för om och i så fall vilka åtgärder man bör vidta för att klimatanpassa sin bostad, säger Axel Wallin, hållbarhetschef SBAB.

Om undersökningen

SBAB:s Komma hem-rapport, där svenskarna får svara på hur de ser på sitt boende och sin boendeekonomi, genomförs årligen. Vissa frågor i rapporten ställs varje år för att det ska vara möjligt att följa utvecklingen, medan andra frågor varierar. I år har exempelvis flera frågor ställts kring coronapandemin, i syfte att utröna om den har påverkat svenskarnas sätt att se på sitt boende och bostadsmarknaden i stort. Under hösten kommer resultatet från rapporten publiceras i en serie artiklar på sbab.se.

Undersökningen genomfördes av strategi- och analysföretaget United Minds på uppdrag av SBAB, i syfte att kartlägga svenska befolkningens syn på boenderelaterade frågor. Svaren samlades in i en digital enkät med hjälp av webbpaneler under perioden 5–10 augusti 2020. Deltagarna bestod av ett representativt urval med avseende på kön, ålder och geografi. Totalt genomfördes 1017 intervjuer.

Ta del av hela undersökningen HÄR


För mer information, vänligen kontakta:

Axel Wallin, Hållbarhetschef, 0702-16 02 30, axel.wallin@sbab.se

Erik Wennergren, Presschef, 072-451 79 37, erik.wennergren@sbab.se