Press

Pressmeddelande | 2020-06-04

BNP faller med knappt 6 procent i år men bostadsmarknaden står pall

I kölvattnet av coronakrisen faller svensk BNP med 5,8 procent i år. Under tredje kvartalet i år ökar dock den ekonomiska aktiviteten markant. BNP bedöms växa med 3 procent nästa år. Trots det fortsätter arbetslösheten att öka ända upp till 10 procent nästa år. Bostadspriserna har påverkats marginellt av coronakrisen så här långt och väntas stå fortsatt pall, förutsatt att arbetslösheten inte ökar betydligt mer än i prognosen. Däremot faller bostadsinvesteringarna tydligt som ett resultat av coronakrisen.

SBAB publicerar idag en ny prognos över svensk ekonomi och bostadsmarknad i årets tredje nummer av Bomarknadsnytt.

Svensk BNP minskar med 5,8 procent i år

Svensk BNP väntas i år falla med 5,8 procent till följd av verkningarna av Covid-19. Investeringarna och nettoexporten står för större delen av BNP-fallet medan hushållens konsumtion, trots krisen, går oväntat starkt. Arbetslösheten fortsätter att stiga under året och toppar på runt 10 procent nästa år. Prognosen bygger på antagandet att den ekonomiska aktiviteten går upp markant under det tredje kvartalet och att det inte blir en andra stor smittspridningsvåg i vare sig Sverige eller omvärlden. Reporäntan väntas bli oförändrad under året och Riksbanken och regeringen bedöms fortsätta med kraftfulla stödåtgärder året ut.

– Med reservation för den betydande osäkerhet som finns om virusets fortsatta framfart är vår prognos att svensk BNP faller med 5,8 procent i år men att den återhämtar sig och landar på plus 3 procent nästa år, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

– När vi publicerade vår förra prognos i mitten av april tillhörde vi en av de mer pessimistiska prognosmakarna för 2020. Trots att vår nya prognos ger en något svagare bild av svensk ekonomi i år jämfört med vår förra tillhör vi nu istället en av de mer optimistiska prognosmakarna för innevarande år. Sett över hela perioden 2020-2021 är vi dock relativt pessimistiska då vi bedömer att strukturproblem kommer att fördröja återhämtningen. Vi ser varken en V- eller U-formad återhämtning framför oss, utan att den mer kommer anta formen av en Nike-logga, säger Robert Boije.

Stillastående bostadspriser under innevarande år

Andrahandsmarknaden för bostäder har påverkats marginellt av coronakrisen så här långt. Visserligen föll omsättningen och priserna under april men under maj steg istället priserna på bred front.

- Priserna på andrahandsmarknaden har så här långt stått pall för coronakrisen mätt sedan årsskiftet. Detta ligger helt i linje med vad vi bedömde i inledningen av krisen. Vår prognos är att bostadspriserna står stilla eller möjligen ökar svagt under året som helhet. Skulle krisen däremot bli mer utdragen i tid och arbetslösheten öka betydligt mer än i vår prognos, kan bostadsmarknaden förstås komma att påverkas betydligt mer negativt, säger Robert Boije.

Bostadsinvesteringarna faller till en nivå långt under toppåret 2017 och vad som behövs för att råda bot på bostadsbristen

Nyteckningarna faller kraftigt i kölvattnet av coronakrisen vilket bidrar till att många byggprojekt skjuts på framtiden. Trots kraftigt fallande nyteckningsgrad i kölvattnet av coronakrisen hålls bostadsinvesteringarna uppe under året till följd av att redan påbörjade projekt slutförs. Antalet påbörjade bostäder väntas i år sjunka till runt 38 000. Byggvolymen ligger kvar under 40 000 bostäder per år de allra närmaste åren, vilket är mer än 20 000 färre än toppåret 2017. Det är också en för låg volym för att kunna bygga bort bostadsbristen under överskådlig framtid.

- I ett läge där vi bedömer att det redan saknas runt 150 000 bostäder totalt i Sverige är det förstås olyckligt att vi nu ser att såväl nyteckningarna som antalet påbörjade nya bostäder sjunker. Utöver alla de andra utmaningar samhället nu brottas med under coronakrisen, är detta ytterligare en som är viktig att uppmärksamma, säger Robert Boije.

SBAB publicerar idag årets tredje nummer av Bomarknadsnytt, som ingår i publikationsserien Vart är vi på väg? Rapporten finns att ladda ner HÄR.


För mer information, vänligen kontakta:

Robert Boije, Chefsekonom, 070-269 45 91, robert.boije@sbab.se

Erik Wennergren, Presschef, 072-451 79 37, erik.wennergren@sbab.se