Press

Pressmeddelande | 2020-03-17

SBAB:s styrelse föreslår ingen aktieutdelning för 2019

På ett extrainsatt styrelsemöte den 17 mars 2020 beslutades att inte föreslå årsstämman någon aktieutdelning för verksamhetsåret 2019.

SBAB Bank AB (publ) (SBAB) kommunicerade i bokslutskommunikén för 2019, som offentliggjordes den 14 februari 2020, att styrelsen föreslår en aktieutdelning om 40 procent av 2019 års resultat efter skatt motsvarande 715 mnkr. Detta förslag har nu således ändrats.

SBAB erbjuder bolån till privatpersoner, bostadsfinansiering till fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar samt byggnadskreditiv till bostadsutvecklare och byggbolag. SBAB:s marknadsandel inom bolån är cirka 8,5% och inom bostadsfinansiering cirka 10%. Resultatutvecklingen har de senaste åren varit god. Kapitaliseringen och likviditetssituationen är stark.
Den pågående Corona-krisen påverkar den ekonomiska utvecklingen i samhället negativt. SBAB:s avser att fortsatt ta ansvar för en väl fungerande bostadskreditmarknad i Sverige. Genom att stärka SBAB:s kapitalbas med hela 2019 års resultat ökar och säkerställs möjligheterna för detta och för fortsatt tillväxt i kreditgivningen till våra kunder.

Denna information är sådan som SBAB Bank AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 mars 2020 kl. 17.45 CET


För mer information, vänligen kontakta:

Erik Wennergren, Presschef, SBAB
Telefon: 0724 51 79 37
E-post: erik.wennergren@sbab.se