Press

Pressmeddelande | 2020-03-11

Störst potential för småhusproduktion i Sverige just nu

SBAB Booli Housing Market Index (HMI), som mäter förhållandet mellan efterfrågan och utbudet av nyproducerade bostäder i Sverige, visar att potentialen att sälja småhus överlag just nu är betydligt bättre än för bostadsrätter och hyresrätter. Skillnaden är särskilt markant i Stockholmsområdet och områdena i och omkring de större städerna i Västra Götaland och Skåne län men också i flera regionstäder. En liten nyproduktion och litet utbud av småhus, överproduktion i vissa lägenhetssegment samt höga priser i mer centrala lägen för lägenheter kan förklara detta.

SBAB Booli Housing Market Index (HMI) är ett bostadsmarknadsindex som speglar läget i nyproduktionen av olika bostadstyper i alla de områden i Sverige där det finns tillräcklig försäljningsstatistik. Indexet mäter hur utbudet av nya bostäder och priserna på dessa förhåller sig till efterfrågan med hänsyn tagen till bland annat hushållens köpkraft på respektive ort och flyttmönster.

Ett index inom spannet 0,5–1,5 tolkas som en nyproduktionsmarknad som i stort är i balans. Ett index som överstiger 1,5 tolkas som att nyproduktionsvolymen är tydligt större än hushållens efterfrågan. Ett index som understiger 0,5 innebär att utbudet av nya bostäder är tydligt mindre än hushållens efterfrågan.

Indexet för fjärde kvartalet 2019 visar att det för Sverige som helhet var balans för samtliga tre stora bostadsformer småhus, bostadsrätter och hyreslägenheter men att potentialen för att sälja småhus är betydligt bättre än för bostadsrätter och hyreslägenheter. Skillnaden är särskilt markant i storstadsområdena där det byggts relativt sett väldigt många bostadsrätter och få småhus de senaste åren.

- Vårt index visar att potentialen för att tillverka småhus är betydligt bättre än för lägenheter just nu i Sverige. Trenden i indexet för småhus är också tydligt fallande mot lägre värden i väldigt många områden, vilket visar att potentialen dessutom är ökande, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

- Skillnaden är särskilt markant i Stockholmsområdet, områdena kring de större städerna i Västra Götaland och Skåne län samt i flera regionstäder. En liten nyproduktion och litet utbud av småhus, överproduktion i vissa lägenhetssegment, samt höga priser i mer centrala lägen för lägenheter kan förklara detta, säger Robert Boije.

- Preferensundersökningar visar att en betydligt större andel hushåll föredrar att bo i villa än vad byggandet återspeglar. Det är rimligen något som bör beaktas i planeringen av nya bostäder, säger Robert Boije.

Anm. Indexet tas fram i samarbete med analysföretaget Evidens. Bifogat finns indexet beräknat för alla de områden där tillräcklig prisstatistik finns och ett urval av diagram för olika områden.


För mer information, vänligen kontakta:

Robert Boije, Chefsekonom, redaktör för Vart är vi på väg? 070-269 45 91, robert.boije@sbab.se

Erik Wennergren, Presschef, 072-451 79 37, erik.wennergren@sbab.se