Press

Pressmeddelande | 2020-02-14

AB Sveriges Säkerställda Obligationers bokslutskommuniké 2019

AB Sveriges Säkerställda Obligationers (SCBC) bokslutskommuniké 2019 har publicerats på www.sbab.se/ir.

Januari–december 2019 (januari– december 2018)

  • Rörelseresultatet uppgick till 1 713 mnkr (1 979)
  • Räntenettot uppgick till 2 835 mnkr (3 069)
  • Kostnaderna uppgick till 1 055 mnkr (902)
  • Kreditförlusterna uppgick till 12 mnkr (26)
  • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 17,0 procent (17,1)
  • Samtliga upplåningsprogram har fortsatt högsta kreditbetyg från Moody’s


För mer information, vänligen kontakta:

Mikael Inglander, VD SCBC
Telefon: 08-614 43 28, e-post: mikael.inglander@sbab.se