Press

Pressmeddelande | 2019-12-05

Bostadsägare tror på fortsatt stigande bopriser

En undersökning av Kantar/Sifo beställd av SBAB visar att det bland drygt tusen tillfrågade som äger sin bostad är en betydligt större andel som tror på stigande än fallande bostadspriser på både ett och tre års sikt. Huvudskälet anses vara ett högt efterfrågetryck. Endast 4 respektive 5 procent av bostadsägarna tror på fallande bostadspriser på ett respektive tre års sikt. Huvudskälen anses vara stigande räntor och stramare kreditvillkor. Synen på bostadsprisernas utveckling är i stort sett oberoende av ålder och kön samt om man bor i storstad eller övriga landet. Jämfört med andra undersökningar av hushållens förväntningar framstår dock bostadsägare som generellt sett mer optimistiska om prisutvecklingen. Bostadsägarna har sammantaget också en mer optimistisk syn jämfört med SBAB:s egna boprisprognos som baseras på en prognos av ränte- och inkomstutvecklingen.

SBAB har via Kantar/Sifo frågat drygt tusen hushåll som äger sin bostad om vad de tror om bostadsprisernas utveckling på 1 respektive 3 års sikt. Frågan har följts upp genom att hushållen också har fått svara på frågor om varför de tror på en viss utveckling av bostadspriserna.

28 procent av hushållen (jämfört med 30 procent i augusti) bedömer att bostadspriserna kommer att stå stilla under det kommande året. 45 procent av hushållen (jämfört med 43 procent i augusti) tror att priserna kommer att stiga med upp till 5 procent. 12 procent av hushållen (10 procent i augusti) tror att priserna kommer att öka med mer än 5 procent. 4 procent (jämfört med 7 procent i augusti) tror på sjunkande bostadspriser på 1 års sikt.

På tre års sikt tror 21 procent av hushållen (22 procent i augusti) att bostadspriserna kommer att stå stilla. 49 procent av hushållen tror att priserna kommer att stiga med upp till 10 procent, vilket är en marginellt större andel än i augusti (48 procent). 6 procent tror att priserna kommer att öka med mer än 10 procent, att jämföra med 5 procent i augusti. 4 respektive 1 procent tror att bostadspriserna kommer att falla med upp till 10 procent respektive med mer än 10 procent på tre år sikt.

Synen på bostadsprisernas utveckling är i stort sett oberoende av ålder och kön samt om man bor i storstad eller övriga landet.

– I likhet med vår augustimätning tror de flesta av bostadsägarna på fortsatt stigande bostadspriser. Huvudskälet anses vara ett högt efterfrågetryck. I SBAB:s senaste prognos spår vi stillastående bopriser de kommande tre åren till följd av svagt stigande långräntor som precis balanseras av en svag ökning i hushållens disponibla inkomster. Så bostadsägarna är uppenbart mer optimistiska än vi, säger Robert Boije chefsekonom på SBAB.

– Bland den stora majoritet som tror på stigande bopriser bedöms ett högt efterfrågetryck förklara detta. Bland den lilla andel hushåll som istället tror på fallande bostadspriser bedöms stigande räntor och stramare kreditvillkor bidra till detta, säger Robert Boije.

Förväntningarna på framtida bostadspriser skiljer sig markant mellan olika hushållsgrupper visar en jämförelse mellan SBAB:s indikator (som bara omfattar de som äger sitt boende, SEB:s indikator (som omfattar både de som äger sin bostad och de som hyr) och Erik Olssons index (där de som kommer på bostadsvisningar tillfrågas). Se diagram nedan.

– Samtliga hushållsgrupper – oavsett hur de bor – har uppenbart blivit mer optimistiska det senaste året om boprisernas utveckling. De verkar därmed inte vara särskilt oroliga för att boräntorna kommer att gå upp i någon större utsträckning de kommande åren. I likhet med vad våra tidigare kvartalssiffror visat, verkar det dock som att de som äger sin bostad har en mer positiv syn på boprisutvecklingen jämfört med de som bor i andra boendeformer och de som går i köptankar, säger Robert Boije.

 

Bostadsprisförväntningar på 1 års sikt

Differensen mellan de som tror på stigande respektive fallande bostadspriser

 

SBAB publicerar idag årets fjärde Boprisindikator, vilken tillsammans med svaren på samtliga frågor i undersökningen finns att ladda ner HÄR.


För mer information, vänligen kontakta:

Robert Boije, Chefsekonom, 070-269 45 91, robert.boije@sbab.se

Erik Wennergren, Presschef, 072-451 79 37, erik.wennergren@sbab.se