Press

Pressmeddelande | 2019-10-25

SBAB delårsrapport januari–september 2019

SBAB:s delårsrapport januari–september 2019 finns nu tillgänglig på www.sbab.se/IR.

Tredje kvartalet 2019 (andra kvartalet 2019)

 • Den totala utlåningen uppgick till 378,2 mdkr (372,3)
 • Den totala inlåningen uppgick till 130,0 mdkr (127,3)
 • Räntenettot uppgick till 861 mnkr (852)
 • Kostnaderna uppgick till 280 mnkr (288)
 • Kreditförlusterna uppgick till 0 mnkr (7)
 • Rörelseresultatet uppgick till 601 mnkr (577)
 • Avkastning på eget kapital uppgick till 12,0 procent (11,9)
 • K/I-talet uppgick 31,8 procent (33,0)
 • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 12,2 procent (12,2)

Januari–september 2019 (januari– september 2018)

 • Den totala utlåningen uppgick till 378,2 mdkr (358,0)
 • Den totala inlåningen uppgick till 130,0 mdkr (120,5)
 • Räntenettot uppgick till 2 596 mnkr (2 514)
 • Kostnaderna uppgick till 860 mnkr (752)
 • Kreditförlusterna uppgick till 16 mnkr (positivt 18)
 • Rörelseresultatet uppgick till 1 768 mnkr (1 655)
 • Avkastning på eget kapital uppgick till 12,1 procent (12,1)
 • K/I-talet uppgick 32,5 procent (31,4)
 • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 12,2 procent (31,5)

VD-ord från Klas Danielsson:

Företag drivs på ett allt mer hållbart sätt. Väldigt mycket är naturligtvis kvar att göra men kanske blir det företagens ökande ansvarstagande som blir avgörande för att vi ska kunna nå de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Företagens ökande ansvarstagande anser jag drivs av framförallt två intressenter – medarbetarna och konsumenterna.

Vi medarbetare motiveras och engageras allt mer av att förändra världen och av att verkligen göra nytta på jobbet. Vi konsumenter föredrar i allt större omfattning att köpa varor och tjänster av leverantörer som vi upplever tar ett ansvar för att deras verksamhet är långsiktigt hållbar och inte påverkar samhälle och miljö negativt. Det är nu det gäller att agera. Hållbarhet är inte längre något som företag ”måste” jobba med för att det kanske kommer att vara lönsamt på lång sikt. Vi medarbetare och vi konsumenter agerar på ett sätt som innebär att ansvarstagande och hållbart företagande har blivit kortsiktigt, vilket är fantastiskt. När något är kortsiktigt ökar riskaptiten och disciplinen att genomföra. De yngre generationerna är tydliga drivkrafter i denna utveckling.

Om ditt företag tar ansvar så attraherar du motiverade och engagerade medarbetare och konsumenten efterfrågar ditt erbjudande. Bevisen för att hållbart företagande redan idag är kortsiktigt lönsamt finns överallt. Hamburgerkedjornas försäljning ökar när de säljer vegetariska hamburgare och har elladdstolpar utanför restaurangerna. Inrikesflyget minskar och tågresandet ökar. Allt fler väljer grön el. Forskning visar att motiverade och engagerade medarbetare presterar bättre på jobbet. Och så vidare.

För SBAB:s kortsiktiga och långsiktiga konkurrenskraft och lönsamhet är ett ansvarsfullt och hållbart företagande helt avgörande.

Ansvar och transparens
för bättre boende och boendeekonomi

SBAB har enligt SKI, Svenskt Kvalitetsindex, varit i topp tre de senaste fem åren för Sveriges nöjdaste bolånekunder och för Sveriges nöjdaste företagskunder för bostadsfinansiering. En drivande orsak till detta handlar om ansvar och transparens. Vi är enkla och tydliga i vårt kundmöte. Bolåntagare slipper förhandla och alla med samma förutsättningar får samma bolåneränta. Våra företagskunder uppskattar bland annat vår tillgänglighet och vårt hållbarhetsarbete.

Regelefterlevnad och ansvarsfull kreditgivning är A och O för en bank och mycket högt i fokus på SBAB. Med detta följer anseende och förtroende, vilket är en banks livselixir. I våra anseendemätningar ligger SBAB i topp i branschen. Penningtvättsskandalerna tidigare i år har enligt mätningar allvarligt skadat anseendet och förtroendet för berörda banker, vilket vi konkret märkte genom att många bolånekunder bytte bank och flyttade sina bolån till SBAB.

Konkurrensen om bolånekunderna har under året blivit hårdare. Ansvar och transparens är viktigt för kunden, men hur bolånet påverkar plånboken är naturligtvis också centralt. Vi har under året utvecklat vår modell för räntesättning och säkerställt att vi erbjuder konkurrenskraftiga villkor. Under det tredje kvartalet hade vi en stark tillväxt av nya bolånekunder.

Vi utvecklar vårt arbete inom regelefterlevnad och ansvarsfull kreditgivning för ett utökat samhällsansvar genom att verka för ett ökat kravställande i vår kreditgivning till byggföretag i syfte att minska skattefusk, penningtvätt och utnyttjandet av svart arbetskraft inom nybyggnation av bostadsfastigheter i Sverige. Problemen på byggarbetsplatser snedvrider konkurrensen på nyproduktionsmarknaden. Vi har ingått en avsiktsförklaring om utökat kravställande i kreditgivningen med ett stort antal byggföretag, organisationer och fackföreningar. Vårt nästa steg är diskussioner med de andra bankerna i syfte att alla banker ska ställa utökade krav i kreditgivningen. Tillsammans tror vi att vi verkligen skulle kunna bidra till förändring.

 

Attraktiv arbetsplats
för motivation och engagemang

Att motiveras av det företaget gör och att engageras av sättet man själv bidrar och gör det på, är naturligtvis allas vår önskedröm. Då trivs vi, mår bra, presterar bättre och har kul på jobbet. SBAB:s mission är avgörande för vår motivation och SBAB:s värderingsdrivna arbetssätt är avgörande för vårt engagemang. Av våra nyanställda medarbetare säger en majoritet att våra värderingar och vår företagskultur varit avgörande för valet att börja jobba på SBAB. I våra medarbetarundersökningar ser vi att vi motiveras främst av vårt ansvarstagande och vår mission – vi bidrar till bättre boende och boendeekonomi – och engageras främst av vårt värderingsdrivna arbetssätt.

Respekt, jämlikhet och inkludering är centralt i vår företagskultur. Våra olikheter berikar och skapar de bästa affärsmässiga lösningarna både för högre intäkter och lägre kostnader. Häromveckan mottog vi Samhalls Visa Vägen-pris som bästa arbetsgivare i region Värmland/Örebro/Dalarna/Dalsland för vårt sätt att inkludera. Jag vill passa på att rekommendera dig att pröva respekttrappan.se, vårt arbetsverktyg för mer inkluderande arbetsplatser.

Tidigare i år så placerade sig SBAB som Sveriges 4:e och Europas 20:e bästa arbetsplats bland stora organisationer enligt Great Place to Work. Vid varje kvartalsskifte tar vi temperaturen på vår arbetsplats. Vid det senaste tillfället ansåg rekordmånga av oss, 87 procent, att SBAB allt sammantaget är en mycket bra arbetsplats.

 

Sunda finanser
för förtroende och långsiktighet

Vårt rörelseresultat för årets första nio månader om 1 768 mnkr är vårt högsta hittills. Efter ett utmanande första kvartal har utlåningstillväxten varit god. Vår utlåning uppgick vid utgången av det tredje kvartalet till 378,2 mdkr, vilket motsvarar en ökning om 5,7 procent jämfört med samma tidpunkt ifjol. Inlåningen ökade under samma period med 7,9 procent till totalt 130,0 mdkr.

Vi fortsätter att investera för långsiktig konkurrenskraft och våra kostnader ökade med 14,4 procent jämfört med motsvarande niomånadersperiod föregående år, drivet främst av investeringar i nytt banksystem, digitalisering och kunderbjudandet. Vi är fortsatt den mest kostnadseffektiva banken med ett K/I-tal på 32,5 procent.

Klimatförändringarna påverkar bostads- och fastighetsmarknaden. Havsnivån stiger och väderväxlingarna bedöms bli kraftigare och frekventare. Till detta kommer att i södra Sverige så sjunker marken och i norra Sverige så stiger marken. Vi har gjort inledande analyser och klimatstresstester som visar att antal kunder som kan komma att påverkas under överskådlig tid är relativt få och att påverkan på SBAB:s verksamhet därför bedöms vara relativt begränsad. Men det är viktigt att vi agerar ansvarsfullt och informerar våra kunder om riskerna med klimatförändringarna när vi har färdigställt våra analyser.

Allt hänger ihop. När vi är motiverade och engagerade så presterar vi bättre och skapar en konkurrenskraftig ansvarsfull och transparent kundupplevelse som ger nöjda kunder och tillväxt. Tillväxt och en ansvarsfullt driven kostnadseffektiv verksamhet skapar lönsamhet, vilket är en förutsättning för våra intressenters förtroende, för investeringar och för framtida konkurrenskraft. Det är precis i denna gynnsamma position som vi befinner oss i idag.

Avslutningsvis vill jag tacka alla mina 680 fantastiska kollegor för ännu ett framgångsrikt kvartal.

 

Klas Danielsson
VD SBAB

 

För mer information, vänligen kontakta:

Klas Danielsson, VD SBAB

Telefon: 08-614 43 01, e-post: klas.danielsson@sbab.se

Mikael Inglander, CFO SBAB

Telefon: 08-614 43 28, e-post: mikael.inglander@sbab.se