Press

Pressmeddelande | 2019-07-24

Stor omedvetenhet hos villaägare om klimatrisker – kan ge dyra konsekvenser

Det råder mycket låg medvetenhet hos villaägare om de risker klimat- förändringarna kan medföra på deras fastighet. Därför finns det ett stort behov av att öka kunskapen om de risker klimatförändringarna kommer att få på bostadsmarknaden. Det visar en ny undersökning om klimatrisker som SBAB låtit göra. Robert Boije, chefsekonom på SBAB, och Malin Pellborn, hållbarhetschef på SBAB, kommenterar undersökningen i en debattartikel i Dagens Nyheter idag.

Av drygt 1 000 tillfrågade villaägare svarar nästan 30 procent att de inte vet vad klimatrisker är för något. Strax över 70 procent vet inte vart man vänder sig för att få information om klimatrisker och drygt 80 procent har inte tagit hänsyn till klimatriskerna då de köpte sin fastighet. Knappt 70 procent av de tillfrågade villaägarna svarar dessutom att de inte har fått någon information från sin kommun, länsstyrelsen eller myndigheterna om klimatrisker.

- Det är oroväckande att så få har kunskap om vilka risker som finns i och med klimatförändringarna. Vi som jobbar med bostadsfinansiering har ett särskilt ansvar att bedöma hur den globala uppvärmningen kan komma att påverka bostadssektorn, kreditgivningen och våra låntagare och vilka konsekvenserna blir. Men vi har också ett ansvar för att informera om och öka kunskapen om detta. Det är mycket viktigt att villaägare är medvetna om att de ekonomiska konsekvenserna riskerar bli betydande framöver, säger Malin Pellborn, Hållbarhetschef på SBAB.

För Sveriges del är det framförallt två klimatrisker som är tydliga: havsnivåhöjningen i södra Sverige och i delar av mellersta Sverige samt den ökade risken för översvämning i nederbördskänsliga områden vid mer extrem nederbörd än idag.

- Marknadsvärdet på bostäder i låglänta havsnära och översvämningskänsliga områden riskerar att gå ner kraftigt och inte bara först den dag effekten av den globala uppvärmningen blir tydliga, utan långt tidigare. Eftersom standardlöptiden för ett bolån är 30 år så måste framtida risker vägas in i bedömningen vilket kan påverka lånevillkoren och i förlängningen marknadsvärdet. Hela 70% i vår undersökning svarar dock att de inte är oroliga över att klimatriskerna ska påverka deras fastighets framtida marknadsvärde. Samtidigt sitter riskavdelningarna på svenska bankerna och försäkringsbolagen redan och räknar på risken för kreditförluster till följd av detta, säger Malin Pellborn.

Nyligen gav regeringen Statens geotekniska institut och MSB i uppdrag att identifiera områden i Sverige där det finns risk för klimatrelaterade ras, skred, erosion och översvämningar. I uppdraget ingår också att beskriva sannolikheten för dessa händelser och de samhällsekonomiska konsekvenserna.

Läs hela debattartikeln här

 

Utdrag ur undersökningen

Vet du vad en klimatrisk är?


Alla

Man

Kvinna

Ja

70%

74%

67%

Nej

30%

26%

33%

 

Anser du att ditt närområde är exponerat för klimatrisker idag eller inom de närmsta åren? (Direkta konsekvenser: ökad havsnivå, erosion, översvämning, vattenbrist. Indirekta konsekvenser: försämrad framkomlighet, bristande tillgång till samhällstjänster):


Alla

Man

Kvinna

Ja

24%

21%

26%

Nej

59%

67%

52%

Vet ej

17%

12%

22%

 

Tror du att detta kommer att vara en risk som du behöver hantera inom din livstid?


Alla

Man

Kvinna

Ja

29%

23%

34%

Nej

50%

62%

39%

Vet ej

21%

15%

27%

 

Är du orolig för klimatrisker (exempelvis att det påverkar din fastighets framtida marknadsvärde)?


Alla

Man

Kvinna

Ja

18%

15%

20%

Nej

70%

77%

65%

Vet ej

12%

8%

15%

 

Har du kapital för att kunna ”klimatriskinvestera” i din fastighet? (ex extra dränering, installation av backventil, förbättrad avrinning från fastigheten mm.):


Alla

Man

Kvinna

Ja

58%

66%

51%

Nej

27%

22%

32%

Vet ej

15%

12%

17%

 

Har du fått information om klimatrisker från..


Alla

Man

Kvinna

Kommunen

14,80%

15,99%

13,65%

Länsstyrelsen

7,25%

9,31%

5,26%

Staten

10,82%

12,55%

9,16%

Annan

11,02%

13,36%

8,77%

Ingen

67,43%

63,36%

71,35%

 

Vet du vart du vänder dig för att få information om klimatrisker?


Alla

Man

Kvinna

Ja

29%

34%

24%

Nej

71%

65%

76%

 

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes av Synoint på uppdrag av SBAB. 1007 villaägare deltog i undersökningen, som genomfördes under perioden 31 maj – 6 juni 2019.

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Wennergren, Presschef, 072-451 79 37, erik.wennergren@sbab.se