Press

Pressmeddelande | 2019-02-15

AB Sveriges Säkerställda Obligationers bokslutskommuniké 2018

AB Sveriges Säkerställda Obligationers bokslutskommuniké 2018 har publicerats på www.sbab.se/ir.

Januari–december 2018 (januari–december 2017)

  • Rörelseresultatet uppgick till 1 979 mnkr (1 982)
  • Räntenettot ökade till 3 069 mnkr (2 855)
  • Kostnaderna uppgick till 902 mnkr (761)
  • Kreditförlusterna uppgick till 26 mnkr (positivt 12)
  • Kärnprimärkapitalrelationen minskade till 17,1 procent (78,0). För mer information, se sid 4 i rapporten
  • Samtliga upplåningsprogram har fortsatt högsta kreditbetyg från Moody’s


För mer information, kontakta gärna:

Mikael Inglander, CFO SBAB, 08-614 43 28, mikael.inglander@sbab.se