Press

Pressmeddelande | 2019-02-07

Hushållen övervägande positiva om bostadspriserna men oroliga för nya politiska åtgärder

En Sifo-undersökning beställd av SBAB visar att det är en betydligt större andel som tror på stigande än fallande bostadspriser på både 1 och 3 års sikt. Endast 15 respektive 10 procent tror på fallande bostadspriser inom samma tidshorisonter. Av de som ändå tror på fallande bostadspriser tror en mycket stor andel att det kommer att bero på höjda räntor, en stramare kreditgivning eller nya politiska åtgärder.

SBAB har via Kantar Sifo frågat drygt tusen hushåll som äger sin bostad om vad de tror om bostadsprisernas utveckling på 1 respektive 3 års sikt. Frågan har följts upp genom att hushållen har fått svara på frågor om varför de tror på en viss utveckling av bostadspriserna.

33 procent av hushållen bedömer att bostadspriserna kommer att stå stilla under det kommande året. 32 procent av hushållen tror att priserna kommer att stiga med upp till 5 procent. 9 procent tror att priserna kommer att öka med mer än 5 procent. 15 procent av hushållen tror på fallande bostadspriser på 1 års sikt.

På tre års sikt tror 23 procent av hushållen att bostadspriserna kommer att stå stilla. 42 procent av hushållen tror att priserna kommer att stiga med upp till 10 procent medan 5 procent tror att priserna kommer att öka med mer än 10 procent. 10 procent av hushållen tror på att bostadspriserna kommer att falla på tre års sikt.

- Vi ser i vår undersökning, som riktar sig till hushåll som redan äger ett boende, att hushållen verkar mer positiva kring prisutvecklingen jämfört med de senaste resultaten i exempelvis Erik Olssons och SEB:s boprisindikatorer, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

- Det är uppenbart att majoriteten av de svarande hushållen inte verkar oroa sig för vilken effekt stigande bostadsräntor kan komma att ha för bostadspriserna, vilket kanske är lite förvånande. Men samtidigt visade en undersökning SBAB gjorde i december förra året att majoriteten av hushållen anser sig ha relativt goda marginaler för räntehöjningar, säger Robert Boije.

Som huvudsakligt skäl för stigande bostadspriser anger en mycket stor majoritet av hushållen att efterfrågetrycket i det område deras bostad ligger i bedöms vara högt. Cirka en fjärdedel av hushållen anger också att de kommer att göra renoveringar som de bedömer kommer att höja värdet på bostaden.

Av de hushåll som istället svarat att de tror att bostadspriserna kommer att falla anges höjda räntor som det huvudsakliga skälet. Men en mycket stor andel av dessa hushåll tror också att bostadspriserna kommer att falla på grund av nya myndighetskrav på bankernas kreditgivning samt på grund av ändrade skatteregler.

- När det gäller oron för nya kreditåtstramande och politiska åtgärder och att det kan leda till fallande bostadspriser är det sannolikt den alltjämt pågående diskussionen om hushållens bolåneskulder och frågan om ränteavdragens vara eller inte vara som återspeglas i dessa resultat. Med tanke på hur liten andel av hushållen som svarat att de tror på fallande bostadspriser, så verkar oron för att den typen av åtgärder ska införas ändå inte vara särskilt utbredd, säger Robert Boije.

Anm.

De fullständiga svaren redovisas i tabellform i ett separat dokument. SBAB planerar att upprepa undersökningen en gång i kvartalet.


För mer information, kontakta gärna:

Robert Boije, Chefsekonom SBAB, 0702 69 45 91, robert.boije@sbab.se

Erik Wennergren, Presskontakt SBAB, 0724-51 79 37, erik.wennergren@sbab.se