Press

Pressmeddelande | 2019-01-11

Kallelse till extra bolagsstämma i
AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ)

Härmed kallas till extra bolagsstämma i AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ), org. nr. 556645-9755.

Tid: Måndagen den 4 februari 2019, kl. 10.00
Plats: SBAB Bank AB (publ):s lokaler på Svetsarvägen 24 i Solna

Rätt att delta och närvara samt anmälan

Aktieägare
Den som på dagen för bolagsstämman är införd som aktieägare i aktieboken har rätt att delta i bolagsstämman.

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Stämmans ordförande utser protokollförare
  5. Val av en eller två justerare
  6. Godkännande av dagordningen
  7. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
  8. Beslut om efterutdelning
  9. Stämmans avslutande

Huvudsakligt förslag till beslut

8. Beslut om efterutdelning

Enligt den senaste fastställda balans- och resultaträkningen för räkenskapsåret 2017 står balanserade vinstmedel om totalt 16 735 014 075 kronor till stämmans förfogande. Bolaget har inte fattat beslut om ytterligare värdeöverföring efter det att nämnda balans- och resultaträkning fastställdes.

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att bolagsstämman beslutar om s.k. efterutdelning till aktieägaren om totalt 3 000 000 000 kronor. Förslaget till utdelning motsvarar utdelning med 6 000 kronor per aktie. Utdelningen är planerad att utbetalas senast den 5 februari 2019.

Disponibelt belopp enligt 17 kapitlet 3 § första stycket aktiebolagslagen (2005:551) efter föreslagen utdelning uppgår till 13 735 014 075 kronor.

Övrig information

Styrelsens fullständiga beslutsförslag jämte styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4§ och kompletterande handlingar enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551) om förslaget till utdelning hålls tillgängliga på bolagets kontor på Svetsarvägen 24 i Solna senast från och med den 18 januari 2019. Denna kallelse hålls tillgänglig på bolagets webbplats www.sbab.se. Samtliga handlingar kommer även att läggas fram på stämman.

Solna, 11 januari 2019

AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ)
STYRELSEN