Press

Pressmeddelande | 2018-11-21

Krångliga amorteringsregler låser in bolånekunder

Finansinspektionens amorteringskrav för hushåll med hög skuldsättning trädde i kraft den 1 mars i år. Syftet med regleringen är att dämpa skuldsättningen och därigenom öka hushållens motståndskraft inför sämre tider. Oavsett den förtjänstfulla ambitionen har regleringen medfört både minskad transparens och minskad rörlighet på bolånemarknaden. I en debattartikel i Dagens Industri idag föreslår SBAB åtgärder för ökad enkelhet, transparens och konkurrens på bolånemarknaden.

De nya amorteringskraven innebär utökad reglering om vilken information om bolånetagaren som bankerna behöver ta hänsyn till när amorteringsnivån fastställs. Denna information ska bankerna tillhandahålla bolånekunderna genom ett så kallat amorteringsunderlag, vilket krävs för att kunna fullfölja flytt av bolån till annan bank.

I en arbetsgrupp i Bankföreningen har bankerna inte lyckats enas fullt ut om en enhetlig utformning av amorteringsunderlaget. I dagsläget går inte underlaget enkelt att hämta ut digitalt i internetbanken av kunden själv hos någon annan bolånebank än hos SBAB. Kunden måste istället personligen kontakta sin bank och processen för flytt av bolån blir krånglig, tidskrävande och riskerar att förlängas till dess att kunden helt enkelt inte orkar försöka längre. Detta har gjort att transparensen och rörligheten på bankmarknaden har minskat, vilket drabbar bolånetagarna i form av för höga bolåneräntor.

SBAB:s VD, Klas Danielsson, föreslår i Dagens Industri idag följande åtgärder för att komma tillrätta med problemet:

  1. Finansinspektionen bör bedöma och utvärdera hur väl nuvarande amorteringsunderlag och SBAB:s förslag möter upp mot regler, krav och behovet av informationsutbyte mellan banker.
  2. Finansinspektionen bör ställa krav på en enhetlig utformning av amorteringsunderlaget och vägleda bankerna vilken information som skall finnas i det.
  3. Alla banker måste tillhandahålla ett standardiserat amorteringsunderlag digitalt och enkelt åtkomligt i internetbanken.

- När resten av samhället och näringslivet blir alltmer digitaliserat och transparent är det uppseendeväckande att banker inom bolåneområdet motverkar utvecklingen. Företag som Netflix och Spotify har tydligt identifierat dagens konsumentbeteenden och kundbehov. De låser inte in kunden med abonnemang som är krångliga att ta sig ur, utan lägger istället alla resurser på att utveckla konkurrenskraftiga tjänster så att kunderna faktiskt ska vilja stanna kvar. Här finns mycket att lära för bankerna, säger Klas Danielsson, VD SBAB.

Läs debattartikeln här.


För mer information, kontakta gärna:

Karin Hellgren, Chef Extern kommunikation, SBAB, 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se