Press

Pressmeddelande | 2018-07-18

AB Sveriges Säkerställda Obligationers delårsrapport för perioden januari–juni 2018

AB Sveriges Säkerställda Obligationers (SCBC) delårsrapport för perioden januari–juni 2018 har publicerats på www.sbab.se/ir.

Januari–juni 2018 (januari–juni 2017)

  • Rörelseresultatet ökade till 1 072 mnkr (1 023)
  • Räntenettot ökade till 1 587 mnkr (1 432)
  • Kostnaderna uppgick till 434 mnkr (375)
  • Kreditförlusterna uppgick till 26 mnkr (positivt 10)
  • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 75,7 procent (88,3)
  • Samtliga upplåningsprogram har fortsatt högsta kreditbetyg från Moody’s

För mer information, vänligen kontakta:

Mikael Inglander, VD SCBC, telefon: 08-614 43 28, mikael.inglander@sbab.se


Denna information är sådan som AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ) är skyldig att offentliggöra enligt gällande rätt, såsom den svenska värdepappersmarknadslagen. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 juli 2018 kl. 08.00 (CET).