Press

Pressmeddelande | 2018-05-28

Måttlig och långsam uppgång i boräntorna närmsta åren

SBAB:s Boräntenytt: Ett fortsatt måttligt inflationstryck har bidragit till att de korta räntorna ligger kvar på låga nivåer. Högtrycket i svensk ekonomi talar ändå för att både de korta och långa boräntorna är på väg uppåt, om än i långsam takt. Skillnaden mellan den rörliga och de bundna räntorna är historiskt liten. Enligt SBAB:s prognos kan det just nu vara gynnsamt med en bunden ränta på 1-3 år för den som föredrar en förutsägbar räntekostnad de allra närmaste åren.

Högtrycket i svensk ekonomi ger höjda korta och långa boräntor

Under det senaste året har de långa marknadsräntorna stigit svagt i Sverige och även i omvärlden. Stigande inflationsförväntningar i kombination med förväntningar om att Riksbanken ska börja höja reporäntan och börja avveckla statsobligationsköpen kan förklara denna utveckling. Det har också medfört att boräntorna med längre räntebindningstider stigit något. De korta räntorna i Sverige har dock legat kvar på mycket låga nivåer till följd av ett fortsatt lågt inflationstryck och negativ reporänta. Det har bidragit till fortsatt låga rörliga boräntor.

- Det finns en stor osäkerhet om tidpunkten för när Riksbanken ska börja höja reporäntan eftersom de gång på gång skjutit upp tidpunkten för den första höjningen, trots att den faktiska inflationen och inflationsförväntningarna legat nära målet ett tag nu. Det har också bidragit till en viss ökad volatilitet i de lite längre boräntorna. Vi tror att Riksbanken väntar med att höja reporäntan till första kvartalet nästa år, säger SBAB:s chefsekonom Robert Boije.

Måttlig och långsam uppgång i boräntorna närmsta åren

De rörliga boräntorna på marknaden (till och med 3-månaders räntebindningstid) kommer enligt vår nya prognos i genomsnitt att ligga på 1,6 procent januari 2019 och på 1,9 procent januari 2020. Boräntorna med räntebindningstider mellan 1 och 5 år bedöms vid samma tidpunkter ligga på i genomsnitt 1,8 respektive 2,3 procent. För räntebindningstider över 5 år bedöms boräntorna ligga på i genomsnitt 2,5 respektive 3,3 procent vid samma tidpunkter.

- Prognoser är alltid osäkra, men vi förväntar oss en måttlig och relativt långsam uppgång i boräntorna de närmsta åren vilket, isolerat sett, inte bör föranleda någon större dramatik på bostadsmarknaden, säger Robert Boije.

Kan vara tillfälle att binda räntan på 1-3 år

Sett över en längre tidsperiod har den rörliga boräntan i genomsnitt legat under de bundna räntorna och det finns ingen anledning att tro att det inte kommer att gälla även framöver. I genomsnitt har det därför varit billigare att inte binda räntan. Med rörlig ränta slipper man också eventuella kostnader om lånet behöver lösas i förtid. Men det innebär inte att det behöver vara en god idé för alla att välja rörlig boränta.

- I vår prognos ser vi nu att det för de som föredrar en viss säkerhet i sina framtida räntebetalningar och/eller som kanske har små marginaler i sin ekonomi kan vara ett gynnsamt läge att binda räntan på hela eller delar av lånet på 1-3 år, säger Robert Boije.

Boräntenytt ingår tillsammans med Bomarknadsnytt i SBAB:s nya publikationsserie Vart är vi på väg? och publiceras ca sex gånger per år. Rapporten tillhandahåller en analys av boränteutvecklingen ur ett makroekonomiskt perspektiv och en prognos över boräntor med olika löptider. Den tillhandahåller också aktuell marknadsinformation och allmän information inför val av räntebindningstid.


För mer information, kontakta gärna:

Robert Boije, Chefsekonom, redaktör för Vart är vi på väg?, 0702-69 45 91, robert.boije@sbab.se

Sten Hansen, Analytiker, 0702-60 86 36, sten.hansen@sbab.se

Karin Hellgren, Informationschef SBAB, 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se