Press

Pressmeddelande | 2018-04-25

SBAB delårsrapport januari–mars 2018

SBAB:s delårsrapport januari–mars 2018 finns nu tillgänglig på www.sbab.se/ir.

Första kvartalet 2018 (fjärde kvartalet 2017)

 • Den totala utlåningen ökade till 344,0 mdkr (335,1)
 • Den totala inlåningen ökade till 115,3 mdkr (111,9)
 • Räntenettot ökade till 831 mnkr (801)
 • Kostnaderna minskade till 242 mnkr (259)
 • Kreditförlusterna uppgick till positivt 10 mnkr (positivt 20)
 • Rörelseresultatet uppgick till 576 mnkr (603)
 • Avkastning på eget kapital uppgick till 13,0 procent (13,3)
 • K/I-talet uppgick 30,0 procent (30,7)
 • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 31,1 procent (32,2)

Januari–mars 2018 (januari–mars 2017)

 • Den totala utlåningen ökade till 344,0 mdkr (305,1)
 • Den totala inlåningen ökade till 115,3 mdkr (100,0)
 • Räntenettot ökade till 831 mnkr (779)
 • Kostnaderna uppgick till 242 mnkr (232)
 • Kreditförlusterna uppgick till positivt 10 mnkr (positivt 6)
 • Rörelseresultatet uppgick till 576 mnkr (549)
 • Avkastning på eget kapital uppgick till 13,0 procent (12,6)
 • K/I-talet uppgick 30,0 procent (29,9)
 • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 31,1 procent (29,9)

SBAB höll årsstämma den 24 april 2018. Årsstämman beslutade att utdelningen för 2017 ska uppgå till 40 procent av årets resultat efter skatt, motsvarande 684 mnkr. Det fullständiga förslaget till vinstdisposition finns att hitta i SBAB:s årsredovisning 2017, sida 76.


VD-ord från Klas Danielsson:

SBAB:s goda verksamhetsutveckling fortsatte under det första kvartalet 2018. Volym- och resultatutvecklingen var stark och vi fick värdefulla bekräftelser på vårt varumärkesarbete och på vårt arbete för att SBAB ska bli en mycket attraktiv arbetsplats. Under första kvartalet mottog vi en guld och en silvernyckel i kommunikationstävlingen Guldnyckeln för vår kommunikationskampanj under 2017 – ”Boendeekonomi är jättekul”, och vi placerade oss på topp 10-listan i Great Place to Works lista över Sveriges Bästa arbetsplatser bland större företag. Fantastiskt roligt. Samtidigt har årets första kvartal visat att framtiden kommer att se ännu mer utmanande och spännande ut, med nya regleringar och nya aktörer som kommer in på bolånemarknaden.

Fortsatt stark volym- och resultatutveckling

Efterfrågan på bolån har varit fortsatt stark men mattades av mot slutet av kvartalet. SBAB fortsatte att ta marknadsandelar inom bolån från storbankerna. Vår andel av nettotillväxten på bolånemarknaden uppgick för årets första två månader till cirka 18 procent, vilket ska ställas i relation till vår marknadsandel om cirka 8 procent vid ingången av året. Vår tillväxt kan framgent komma att påverkas negativt av den regleringsutveckling vi haft, vilken har gjort det krångligare att byta bank och skapat inlåsningar för kunden med försämrad konkurrens som konsekvens. Det senaste exemplet är de utökade amorteringskraven för hushåll med högre skuldsättning än 4,5 gånger bruttoinkomsten som infördes per den 1 mars 2018.

Vår bostadskreditgivning till fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar var i volym i princip oförändrad, där tillväxten begränsas dels av att större fastighetsbolag ökar sin andel marknadsfinansiering, dels då efterfrågan på finansiering av nybyggnation har bromsats in något kombinerat med restriktivare kreditgivning från vår sida samt dels av att hård priskonkurrens råder i kreditgivning till bostadsrättsföreningar där vi väljer att prioritera lönsamhet.

Inlåning från privatpersoner och företag visade en relativt god tillväxt under perioden. Kvoten mellan inlåning och utlåning ökade något till 33,5 procent vid periodens utgång.

Den underliggande resultatutvecklingen för kvartalet var god. Rörelseresultatet uppgick till 576 mnkr. Lönsamheten för kvartalet var stark med en avkastning på eget kapital om 13 procent. Bolånemarginalerna bedömer vi har passerat toppen och kan komma att gå ned något under resten av året främst med anledning av ökad priskonkurrens från nya och befintliga bolåneaktörer. Lägre bolånemarginaler kommer i så fall att påverka lönsamheten negativt.

SBAB väl positionerat för ny konkurrens

Det händer saker på bolånemarknaden. Under den senaste tiden har några nya aktörer börjat erbjuda bolån eller informerat om att de kommer att göra det. Ökad konkurrens är positivt och tydliggör för oss vikten av att alltid arbeta för ett starkare kunderbjudande. Den ökade konkurrensen på bolånemarknaden beror bland annat på lagen om verksamhet med bostadskrediter, vilken möjliggör att ge ut bolån utan att behöva vara bank och bland annat utan att omfattas av de regler om kapitalkrav som banker omfattas av. Denna regleringsskillnad riskerar att dels skapa ojämna konkurrensförhållanden och dels skapa svårbedömda risker för kunden. Detta anser jag är bekymmersamt.

Den tilltagande konkurrensen på bolånemarknaden kan på sikt påverka marknaden och bolånemarginalerna. Vi har under de senaste åren förberett oss väl för ökad konkurrens. Vi har under flera år varit branschledare i kundnöjdhet och tagit marknadsandelar. Vi investerar i ny teknik för att förbättra kunderbjudandet och blir allt kostnadseffektivare i vår verksamhetsdrift. Regleringsutvecklingen med PSD2 och ”Open banking” påverkar konkurrensen samtidigt som den skapar nya möjligheter för oss att stärka vårt kunderbjudande. Transparens och konkurrenskraftiga villkor är centralt i vårt kunderbjudande och vi erbjuder ofta marknadsledande bolåneräntor på de av kunderna mest efterfrågade löptiderna, och det är vår ambition att fortsätta göra det.

”The show must go on”

Vår kommunikation är nytänkande och gör avtryck. Under 2017 genomförde vi ett större kommunikations- och varumärkesarbete i form av filmserien och humorshowen "Boendeekonomi är jättekul". Det blev succé. Det är extra kul att vi för det vann både guld och silver i kommunikationstävlingen Guldnyckeln. Guld i kategorin Finans och försäkringar samt silver i kategorin Digitala och sociala kanaler. Vi är också nominerade till Guldägget och Gyllene hjulet.

Under 2018 fortsätter vi resan att göra boendeekonomi jättekul. Det finns fortfarande alltför många i Sverige som inte tycker det. "The show must go on". I år ska alla med. Alla 10 miljoner människor i hela Sverige. Hur ska det gå till? Missa inte att följa den spännande resan i sociala medier och på sbab.se.

Solna i april 2018

Klas Danielsson
VD SBAB


För mer information, vänligen kontakta:

Klas Danielsson, VD SBAB, 08-614 43 01, klas.danielsson@sbab.se

Mikael Inglander, CFO SBAB, 08-614 43 28, mikael.inglander@sbab.se

 

Denna information är sådan som SBAB Bank AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt gällande rätt, såsom den svenska lagen om handel med finansiella instrument och/eller den svenska värdepappersmarknadslagen, samt enligt de riktlinjer som återfinns i Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 april 2018 kl. 08.00 (CET).