Press

Pressmeddelande | 2018-02-15

AB Sveriges Säkerställda Obligationers bokslutskommuniké 2017

AB Sveriges Säkerställda Obligationers bokslutskommuniké 2017 har publicerats på www.sbab.se/ir.

Januari–december 2017 (januari–december 2016)

  • Räntenettot ökade till 2 855 mnkr (2 503)
  • Kostnaderna uppgick till 761 mnkr (720)
  • Kreditförlusterna uppgick netto till positivt 12 mnkr (–9)
  • Rörelseresultatet ökade till 1 982 mnkr (1 563)
  • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 78,0 procent (82,4)
  • Samtliga upplåningsprogram har fortsatt högsta kreditbetyg från Moody’s


För mer information, vänligen kontakta:

Mikael Inglander, CFO SBAB, 08-614 43 28, mikael.inglander@sbab.se

 

Denna information är sådan som AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ) är skyldig att offentliggöra enligt gällande rätt, såsom den svenska lagen om handel med finansiella instrument och/eller den svenska värdepappersmarknadslagen. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 februari 2018 kl. 12.00 (CET).