Press

Pressmeddelande | 2018-01-31

Ökad aktivitet inleder bostadsåret 2018 i Göteborg

Utbudet bedöms öka och efterfrågan på framför allt villor ökar under årets första månader som också präglas av stillastående priser på både bostadsrätter och villor, konstaterar fastighetsmäklarna i SBAB:s Mäklarbarometer.

I Mäklarbarometern har fastighetsmäklare verksamma i landets tre storstadsregioner sedan 2005 fått bedöma marknadsläget utifrån en rad parametrar. Mäklarna bedömer hur senaste kvartalet varit och gör en prognos över kommande. I och med att fastighetsmäklare kommer så nära affären och hör hur både säljarna och köparna resonerar kan de tidigt fånga upp det som senare syns i statistiken. Alla diagram över prognoser bifogas.

StorGöteborg fjärde kvartalet

Ökat utbud av bostadsrätter
Under fjärde kvartalet ökade utbudet av bostadsrätter till salu. Uppfattningen om utbudet för småhus spretar, det är lika fördelat mellan bedömningarna ökat, minskat och oförändrat utbud. Det är värt att notera att fjärde kvartalet innefattar december månad som normalt sett brukar innebära ett lägre utbud. Nedgången var inte lika markant på bostadsrättsmarknaden i StorGöteborg i år.

Oförändrad efterfrågan under fjärde kvartalet
Den mest framträdande bedömningen är att efterfrågan på både bostadsrätter och småhus var oförändrad under det fjärde kvartalet 2017. Fler fastighetsmäklare upplevde att efterfrågan minskade för bostadsrätter (46 procent) än vad den gjorde för villor (26 procent).

Oförändrade priser under fjärde kvartalet
Den framträdande uppfattningen är att bostadspriserna sjönk under fjärde kvartalet. Följt av uppfattningen att priserna var oförändrade.

Längre tid att sälja bostäder
94 procent bedömer att förmedlingtid blev längre för bostadsrätter på Göteborgsmarknaden under slutet av förra året, samma tendens dock inte lika stark återfinns för småhus, 72 procent.

StorGöteborg prognos första kvartalet 2018

Utbud och efterfrågan
Utbudet av både småhus och bostadsrätter till salu på Göteborgsmarknaden bedöms öka under årets första kvartal. Utbudet påverkas av stor nyproduktion med många helt nya bostadsområden där majoriteten är bostadsrätter, marknaden påverkas också av att de som står i begrepp att byta bostad vill får affären gjord innan de utökade amorteringskraven inför den 1 mars. Efterfrågan bedöms öka mer för bostadsrätter än för villor första kvartalet 2018. 51 procent bedömer ökad efterfrågan på bostadsrätter, 46 procent gör den bedömningen för småhus. Följt av oförändrad efterfrågan.

Stillastående priser inleder 2018
Den framträdande prognosen är att priserna står stilla under första kvartalet 2018. 73 procent gör den prognosen för bostadsrätter, 67 procent för småhuspriserna. 21 procent bedömer att priserna på bostadsrätter respektive småhus kommer att öka.

Lika lång alternativt längre förmedlingstid att vänta
Den mest tongivande prognosen är att det kommer att ta lika lång tid att förmedla en bostad kommande kvartal, speciellt tydligt är det på bostadsrättsmarknaden Om förmedlingstiden inte blir oförändrad så bedöms bli längre framför allt att sälja en villa.

- Tendensen med ett stort utbud som avslutade förra året består under inledningen av 2018. Förmedlingstiderna blir oförändrade eller kan till och med bli längre. Om fastighetsmäklarnas prognos över Göteborg slår in ser vi en ökad efterfrågan framför allt på småhus under de inledande månaderna av 2018 där det utökade amorteringskravet påverkar på så sätt att de som ska köpa eller sälja bostad vill få det gjort innan den 1 mars, säger Claudia Wörmann, boendeekonom på SBAB.


Fakta om SBAB:s Mäklarbarometer
SBAB:s Mäklarbarometer är en kvartalsvis enkät till 220 fastighetsmäklare i Stor-Stockholm, Stor-Göteborg och Stor-Malmö som genomförts sedan 2005. Den görs av CMA Research på uppdrag av SBAB. Den senaste enkäten gjordes från 9 till 20 januari. Diagram över prognoserna bifogas.


För mer information, vänligen kontakta:

Claudia Wörmann, Boendeekonom SBAB, 0709-90 68 14, claudia.wormann@sbab.se

Karin Hellgren, Informationschef SBAB, 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se