Press

Pressmeddelande | 2017-07-19

Delårsrapport 1 januari–30 juni 2017

SBAB:s delårsrapport 1 januari–30 juni 2017 finns nu tillgänglig på www.sbab.se/ir.

Andra kvartalet 2017 (första kvartalet 2017)

 • Total utlåning: 315,6 mdkr (305,1)
 • Total inlåning: 102,7 mdkr (100,0)
 • Rörelseresultat: 539 mnkr (549)
 • Räntenetto: 777 mnkr (779)
 • Kostnader: 244 mnkr (232)
 • K/I-tal: 31,2 procent (29,9)
 • Kreditförluster: 1 mnkr (positivt 6)
 • Avkastning på eget kapital: 12,4 procent (12,6)
 • Kärnprimärkapitalrelation: 31,4 procent (29,9)

Januari–juni 2017 (januari–juni 2016)

 • Total utlåning: 315,6 mdkr (302,7)
 • Total inlåning: 102,7 mdkr (88,0)
 • Rörelseresultat: 1 088 mnkr (929)
 • Räntenetto: 1 556 mnkr (1 322)
 • Kostnader: 476 mnkr (436)
 • K/I-tal: 30,6 procent (32,0)
 • Kreditförluster: positivt 5 mnkr (0)
 • Avkastning på eget kapital: 12,7 procent (11,6)
 • Kärnprimärkapitalrelation: 31,4 procent (28,4)


VD-ord från Klas Danielsson:

Jag konstaterar att SBAB fortsätter att stärka sin position och långsiktiga konkurrenskraft.

Vi arbetar för att leva vår mission att bidra till bättre boende och boendeekonomi, mot vår vision att erbjuda Sveriges bästa bolån. Den positiva verksamhetsutvecklingen från det första kvartalet fortsatte under det andra kvartalet med mycket stark kund- och volymtillväxt, god resultatutveckling och stärkt varumärkeskännedom. Kund- och volymtillväxten är stark med anledning av vårt ledande bolåneerbjudande med bra villkor, enkelhet, transparens och hög tillgänglighet. Under det andra kvartalet sänkte vi 3-månadersräntan för bolån med 0,10 procent, tvärs emot ett flertal av våra konkurrenters agerande. Vårt bolåneerbjudande tillsammans med vårt starka varumärke och goda anseende har resulterat i mycket starkt kundinflöde och volymtillväxt inom både utlåning och inlåning. Resultatutvecklingen var god med anledning av ökade volymer, bra marginaler och kostnadseffektivitet. SBAB:s andel av nettotillväxten på bolånemarknaden uppgick under de fem första månaderna till cirka 18 procent, att jämföra med vår totala marknadsandel om 7,52 procent per den 31 maj. Vi är också mycket glada för att vi under 2017 har ökat vår marknadsandel för finansiering av nyproduktion av bostäder, och att vi genom det bidrar till att öka bostadsbyggandet och minska bostadsbristen i Sverige.

Ansvarsfull kreditgivning

God kreditkvalitet är en del av ansvarsfull kreditgivning. Vi har lyckats förena god kreditkvalitet med hög tillväxt. Bevis på detta är att i Finansinspektionens årliga och senaste bolåneundersökning framgår det att SBAB:s kreditkvalitet utvecklats väl och i vissa fall var ledande avseende olika nyckeltal som visar utvecklingen för olika risker i utlåningen. Inom vissa områden visade vi den absolut starkaste utvecklingen i branschen. I vår nyutlåning har vi de senaste åren trendmässigt stärkt kreditkvaliteten med avseende på kundernas belåningsgrader och skuldsättningsnivåer. Internt förändrade kreditregler som en konsekvens av stigande omvärldsrisker med anledning av ökad skuldsättning och stigande bostadspriser, är den avgörande faktorn bakom vår stärkta kreditkvalitet. Ny reglering såsom bland annat tvingande amorteringskrav har också påverkat utvecklingen.

Ansvarsfull kreditgivning är mer än god kreditkvalitet. Ansvarsfull kreditgivning är också att leva vår mission och utföra vår roll som kreditgivare för att bidra till bättre boende och boendeekonomi i samhället. Men med den eskalerande detaljregleringen av kreditgivning blir det allt svårare för oss att uppfylla vår roll och leva efter vår mission. Olika delar i det nyligen implementerade bolånedirektivet, de under förra året nya tvingande amorteringsreglerna samt de under nästa år troliga nya reglerna om maximal skuldsättning och utökade amorteringskrav, är exempel på regleringar som går ner på detaljnivå i kundens privatekonomi genom generella penseldrag där små möjligheter ges till undantag eller anpassningar för kundens bästa. Konsekvensen blir att olika kunder och kundgrupper stängs ute från bostadsmarknaden, samt att fler inlåsningar på bostadsmarknaden skapas då människor med befintligt boende och bolån räds eller inte kan byta boende på grund av att man då skulle omfattas av de nya reglerna med negativ påverkan på privatekonomin. Denna omfattande, komplexa och krångliga regleringsutveckling blir allt mer bekymmersam och har tydligt börjat påverka våra förutsättningar att bedriva en ansvarsfull kreditgivning. Regleringsutvecklingen riskerar också att gå för fort med införande av nya regler innan de senast införda reglernas inverkan har hunnit få genomslag och kunnat analyseras. Ett regleringsdomino kan komma att orsaka oönskade konsekvenser på bostadsmarknaden.

Vårt varumärke och kunderbjudande

SBAB:s varumärke är starkt och välkänt. Vårt varumärke står för högt anseende, trygghet och förtroende. Vårt varumärke är också ett av de med absolut högst kännedom på bolånemarknaden. Vi arbetar för att stärka vårt anseende och vår position ytterligare, samt tydliggöra att SBAB också står för nytänkande, utmanaranda, förändring och utveckling inom vårt område boende och boendeekonomi. Vi ska göra vårt bästa för att göra boendeekonomi jättekul, för då tror vi att fler kommer att intressera sig för boendeekonomi och välja att byta bolånebank. Den 15 november sätter vi upp showen “Boendeekonomi är jättekul” på Globen i Stockholm. Följ den roliga resan på vägen mot showen genom våra filmer på sbab.se som redan haft över en miljon visningar.

På booli.se erbjuder vi en rad olika bostads- och boendetjänster. Under det tredje kvartalet kommer vi att lansera nya boende- och boendeekonomitjänster till våra bolånekunder på sbab.se.


Trevlig sommar.

Klas Danielsson
VD SBAB

För mer information, vänligen kontakta:

Klas Danielsson, VD SBAB, telefon: 08-614 43 01, klas.danielsson@sbab.se

Mikael Inglander, CFO SBAB, telefon: 08-614 43 28, mikael.inglander@sbab.seDenna information är sådan som SBAB Bank AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt gällande rätt, såsom den svenska lagen om handel med finansiella instrument och/eller den svenska värdepappersmarknadslagen, samt enligt de riktlinjer som återfinns i Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 juli 2017 kl. 08.00 (CET).