Press

Pressmeddelande | 2017-07-19

AB Sveriges Säkerställda Obligationers delårsrapport för perioden januari–juni 2017

AB Sveriges Säkerställda Obligationers (SCBC) delårsrapport för perioden januari–juni 2017 har publicerats på www.sbab.se/ir.

Januari–juni 2017 (januari–juni 2016)

  • Rörelseresultat: 1 023 mnkr (842)
  • Räntenetto: 1 432 mnkr (1 262)
  • Kostnader: 375 mnkr (344)
  • Kreditförluster: positivt 10 mnkr (positivt 1)
  • Kärnprimärkapitalrelation: 88,3 procent (72,6)
  • Samtliga upplåningsprogram har fortsatt högsta kreditbetyg från Moody’s


För mer information, vänligen kontakta:

Mikael Inglander, CFO SBAB, telefon: 08-614 43 28, mikael.inglander@sbab.se

 

Denna information är sådan som AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ) är skyldig att offentliggöra enligt gällande rätt, såsom den svenska lagen om handel med finansiella instrument och/eller den svenska värdepappersmarknadslagen. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 juli 2017 kl. 08.00 (CET).