Press

Pressmeddelande | 2017-05-03

Små ändringar i bolåneräntan får stor effekt på valet av räntebindning enligt SBAB-statistik

Andelen nya bolåntagare som valde rörlig tremånadersränta ökade under april, i och med att den tvååriga boräntan höjdes till samma nivå som tremånadersräntan. Det visar SBAB:s månadsstatistik över utlåningen till privatpersoner.

Under april valde 58 procent av bolåntagarna tremånadersränta, som är kortast möjliga räntebindningstid och därför brukar kallas rörlig ränta, för sina nytecknade bolån hos SBAB. Detta är en uppgång med 8 procentenheter jämfört med mars men en bra bit under de senaste tio årens genomsnitt på 73 procent. Andelen som valde räntebindningstider på mellan ett och fyra år minskade från 48 till 41 procent. Det är fortfarande en hög notering. Andelen som valde räntebindningstider på fem år och längre var oförändrad på drygt 1 procent.

SBAB:s listränta för den tvååriga bindningstiden har legat under den rörliga tremånadersräntan sedan mitten av november 2016. I början av april höjdes dock den tvååriga boräntan från 1,64 till 1,69 procent, samma nivå som tremånadersräntan.

Att ränteskillnaden inte längre är negativ kan sannolikt förklara större delen av nedgången i efterfrågan på tvåårig räntebindning. Andelen som valde just denna räntebindning var 33 procent under april. Mellan november och mars har den legat mellan 40 och 60 procent.

-Små ränteändringar verkar få ganska stora effekter på bolåntagarnas val av räntebindning. Möjligen är det så att det finns en ökande oro för stigande räntor som innebär att skillnaden mellan rörlig och bunden ränta har större inflytande än tidigare när låntagarna väljer räntebindning, säger Tor Borg, Chefsekonom SBAB

Andelen nya bolån med 1-3 månaders, 1-4 års och 5-10 års räntebindningstid samt genomsnitt 2008-2017

 

Fler än tidigare valde rörlig ränta vid villkorsändringar under april

För de lån som villkorsändras, dvs där räntebindningstiden gått ut och ny ska väljas, var efterfrågan på rörlig boränta under april tillbaka över det historiska genomsnittet. Sammantaget valdes rörlig ränta för 87 procent vid villkorsändringarna, att jämföra med det tioåriga genomsnittet på 85 procent. Andelen som valde tvåårig räntebindning vid villkorsändring var i december uppe i 27 procent, men har successivt minskat sedan dess och nådde 8 procent under april.

- En del av kunderna verkar ha passat på att binda sina räntor under vintern när den tvååriga räntan låg under den rörliga. När nu räntorna ligger på samma nivå verkar mönstret med höga andelar rörlig ränta återkomma, säger Tor Borg.

Andelen villkorsändrade bolån med kortaste räntebindningstiden samt genomsnitt under perioden 2008-2017

 

Nyutlåning till privatkunder, procentuell fördelning på bindningstider

 

För mer information, vänligen kontakta:

Tor Borg, Chefsekonom SBAB, telefon: 0761-18 09 02, tor.borg@sbab.se

Karin Hellgren, Informationschef SBAB, telefon: 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se