Press

Pressmeddelande | 2017-04-25

Delårsrapport 1 januari–31 mars 2017

SBAB:s delårsrapport 1 januari–31 mars 2017 finns nu tillgänglig på www.sbab.se/ir.

Första kvartalet 2017 (fjärde kvartalet 2016)

 • Utlåningen uppgick till 305,1 mdkr (296,0).
 • Inlåningen uppgick till 100,0 mdkr (96,8).
 • Rörelseresultatet uppgick till 549 mnkr (548).
 • Räntenettot uppgick till 779 mnkr (762).
 • Kostnaderna uppgick till 232 mnkr (239).
 • K/I-talet uppgick till 29,9 procent (30,6).
 • Kreditförlusterna uppgick till positivt 6 mnkr (positivt 2).
 • Avkastning på eget kapital uppgick till 12,6 procent (12,5).
 • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 29,9 procent (32,2).  

Januari–mars 2017 (januari–mars 2016)

 • Utlåningen uppgick till 305,1 mdkr (299,4).
 • Inlåningen uppgick till 100,0 mdkr (81,2).
 • Rörelseresultatet uppgick till 549 mnkr (439).
 • Räntenettot uppgick till 779 mnkr (630).
 • Kostnaderna uppgick till 232 mnkr (212). 
 • K/I-talet uppgick till 29,9 procent (32,6).
 • Kreditförlusterna uppgick till positivt 6 mnkr (1).
 • Avkastning på eget kapital uppgick till 12,6 procent (11,2).
 • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 29,9 procent (27,6).


VD-ord från Klas Danielsson:

Vår starka verksamhetsutveckling fortsätter. Årets första kvartal gav hög tillväxt för både in- och utlåningen och vi redovisar ett mycket starkt resultat. 

Vår starka position på marknaden tillsammans med ett stärkt erbjudande för bolån med 2-års räntebindning medförde att nyutlåningen för perioden uppgick till 18,0 mdkr. Vid utgången av kvartalet uppgick SBAB:s totala utlåning till 305,1 mdkr, vilket motsvarar en nettoutlåningsökning för kvartalet om 9,1 mdkr. Efterfrågan på bostadsfinansiering är fortsatt god trots ökade amorteringskrav och stigande bostadspriser. Vår marknadsandel för bolån till hushåll ökade från 7,23 procent vid årsskiftet till 7,35 procent i februari. Bolånemarginalerna är fortsatt goda men vi ser för närvarande inte att de kommer att stiga ytterligare, vilket vi däremot kan se på företagssidan. Det ökade bostadsbyggandet har medfört en stark efterfrågan på finansiering för nyproduktion av bostäder, vilket i kombination med ökade kapitalkrav för banker medfört högre marginaler.

Hushållens skuldsättning och bostadspriserna fortsätter att stiga vilket ökar riskerna på marknaden. Hållbar tillväxt genom ansvarsfull kreditgivning är därför helt avgörande och som ett resultat av vår inriktning ser vi i vår nyutlåning en sjunkande skuldkvot hos våra privatkunder och även lägre belåningsgrader. För att sänka riskerna i nyutlåningen ytterligare har vi beslutat att sänka vår tvingande skuldkvot för bolån till hushåll från 6 till maximalt 5,5 gånger bruttoinkomsten.

Vi började erbjuda sparkonto till privatpersoner så sent som för tio år sedan. Efter två år utökade vi vårt erbjudande till att även omfatta inlåningskonto för företag och bostadsrättsföreningar. Nu efter tio år har vi fått 290 tusen sparkunder som har anförtrott oss 100 mdkr i inlåning på sina sparkonton. Det är en fantastisk utveckling som vi är väldigt stolta över. Vår attraktiva sparränta med enkla och bra villkor i förhållande till storbankernas nollräntor har medfört att många kunder tagit steget och bytt bank till SBAB för sitt sparande. Inlåningen är också viktig för att vi ska kunna ha ett konkurrenskraftigt erbjudande för bolån och bostadsfinansiering då den utgör en viktig och växande andel av vår finansiering av utlåningen. Inlåningens andel av utlåningen uppgick vid kvartalets utgång till 32,8 procent.

Ett starkt resultat

Vi redovisar för kvartalet återigen ett starkt räntenetto om 779 mnkr. Resolutionsavgiften har ökat och belastar kvartalets räntenetto med 57,5 mnkr. Resolutionsavgiften förväntas motsvara cirka 230 mnkr för helåret 2017, mer än dubbelt så mycket som 2016. Rörelseresultat uppgick för kvartalet till 549 mnkr, kärnprimärkapitalrelationen till 29,9 procent och avkastning på eget kapital till 12,6 procent. Kreditförlusterna var fortsatt låga och uppgick för kvartalet till positivt 6 mnkr. Våra kostnader utvecklas i stort enligt plan, med ökade kostnader inom främst IT, digitalisering samt risk- och regelefterlevnad. Kostnaderna uppgick för kvartalet till 232 mnkr samtidigt som K/I-talet uppgick till 29,9 procent vilket är en mycket låg siffra jämfört med andra svenska banker.

Kunderbjudandet och nya kanaler

Booli.se fortsätter att visa en god utveckling. Inom bostadssök och boendetjänstesegmentet pågår en spännande utveckling, inte minst genom ägarförändringen hos konkurrenten Hemnet. Boolis tjänst HittaMäklare visar en intressant utveckling och har möj-lighet att bli en värdefull tjänst för såväl fastighetsmäklaren som för bostadssäljaren och genom kopplingen till bostadsfinansiering. Under året kommer ytterligare boendetjänster att lanseras till våra bolånekunder.

Vi inledde under det första kvartalet ett samarbete med fintech-företaget Tink där användaren erbjuds en jämförelse av bolån och sparkonto baserat på användarens faktiska villkor jämfört med villkor hos SBAB, och erbjuds en möjlighet att byta till SBAB. Samarbetet har visat en lovande start. Vi utvärderar löpande samarbeten med nya aktörer och ser samarbeten som en viktig del i vårt arbete för att öka förändringstakten och utveckla vårt kunderbjudande.

Boendeekonomi är jättekul!

Enligt en SIFO-undersökning tycker hela 70 procent av svenska folket att boendeekonomi är viktigt, men tråkigt. Till och med jättetråkigt. Det är såklart något som vi vill ändra på. Vi har därför gett Erik Haag i uppdrag att göra boendeekonomi jättekul genom att sätta upp en humorshow på Globen i Stockholm. Showen “Boendeekonomi är jättekul!” går av stapeln i november. Missa inte att se filmerna på sbab.se som följer Eriks och hans vänners resa mot Globen.

Klas Danielsson
VD SBABFör mer information, vänligen kontakta:

Klas Danielsson, VD SBAB
Telefon: 08-614 43 01, e-post: klas.danielsson@sbab.se

Mikael Inglander, CFO SBAB
Telefon: 08-614 43 28, e-post: mikael.inglander@sbab.se


Denna information är sådan som SBAB Bank AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt gällande rätt, såsom den svenska lagen om handel med finansiella instrument och/eller den svenska värdepappersmarknadslagen, samt enligt de riktlinjer som återfinns i Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 april 2017 kl. 08.00 (CET).