Press

Pressmeddelande | 2017-04-06

Många vill fortfarande ha tvåårig bolåneränta hos SBAB

Den tvååriga boräntan låg under tremånadersräntan under mars vilket lockade många att välja denna bindningstid för sina nya bolån. Det visar SBAB:s månadsstatistik över utlåningen till privatpersoner.

Under mars valde 50 procent av bolåntagarna tremånadersränta, som är kortast möjliga räntebindningstid och därför brukar kallas rörlig ränta, för sina nytecknade bolån hos SBAB. Detta är en uppgång med 13 procentenheter jämfört med februari men en bra bit under de senaste tio årens genomsnitt på 74 procent. Andelen som valde räntebindningstider på mellan ett och fyra år minskade kraftigt från 62 till 48 procent. Det är dock fortfarande en historiskt hög notering. Andelen som valde räntebindningstider på fem år och längre var oförändrad på drygt 1 procent.

SBAB:s listränta för den tvååriga bindningstiden har legat under den rörliga tremånadersräntan sedan mitten av november 2016. Som mest har skillnaden varit 0,2 procentenheter. Under mars har den tvååriga listräntan legat på 1,64 procent, 0,05 procentenhet under tremånadersräntan. I början av april höjde den tvååriga boräntan till 1,69 procent, samma nivå som tremånadersräntan. Att ränteskillnaden blivit mindre negativ kan förmodligen förklara större delen av nedgången i efterfrågan på tvåårig räntebindning. Andelen som valde just denna räntebindning var 42 procent under mars, vilket fortfarande är väldigt högt i jämförelse med de senaste årens genomsnitt på knappt 11 procent.

- En ökad räntebindning minskar bolåntagarnas känslighet för ränteändringar. Därmed sänks risken för att en framtida ränteuppgång snabbt gräver djupa hål i hushållens plånböcker, med konjunkturnedgång och andra problem som följd, säger Tor Borg, Chefsekonom SBAB.


Andelen bolåntagare som valt tvåårig räntebindning och genomsnittlig ränteskillnad mellan tvåårig och tremånaders räntebindning, 2000-2017


Stor effekt av liten ränteskillnad

Det är inte första gången som den tvååriga bolåneräntan ligger under tremånadersräntan. Det skedde exempelvis även vid flera tillfällen under 2007-08 och 2011-12. Då var dock inte effekterna på låntagarnas val av räntebindning så kraftig som den varit de senaste månaderna. I jämförelse med ett enkelt linjärt samband så har andelen som valt tvåårig räntebindning varit omkring dubbelt så hög som förväntat under de fyra senaste månaderna. Sannolikt är det bolåntagarnas förväntningar på den framtida ränteutvecklingen som förstärkt effekten.

- Att så många bolåntagare lockas av möjligheten att binda sina räntor till en räntenivå som ligger något under dagens rörliga ränta tyder på att de på allvar börjat räkna med möjligheten att räntorna vänder uppåt framöver, säger Tor Borg.

Andelen bolåntagare som valt tvåårig räntebindning och genomsnittlig ränteskillnad mellan tvåårig och tremånaders räntebindning, 2000-2017


Nyutlåning till privatkunder, procentuell fördelning på bindningstider


För mer information, vänligen kontakta:

Tor Borg, Chefsekonom SBAB, telefon: 0761-18 09 02, tor.borg@sbab.se

Karin Hellgren, Informationschef SBAB, telefon: 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se