Press

Pressmeddelande | 2017-02-08

Bokslutskommuniké 2016

SBAB:s bokslutskommuniké för 2016 finns nu tillgänglig på www.sbab.se/ir.

Klas Danielsson, VD SBAB, kommenterar:

"2016 går till historien som vårt bästa år någonsin. Räntenettot ökade med 387 mnkr till totalt 2 829 mnkr, rörelseresultatet ökade med 519 mnkr till 2 011 mnkr, avkastningen på eget kapital ökade från 10,2 procent till 12,3 procent och K/I-talet minskade till 30 procent. Kärnprimärkapitalrelationen uppgick vid utgången av året till 32,2 procent. Vi presenterar för hel­året 2016 rekordstarka finansiella siffror på nästan varenda rad. Med anledning av våra sunda finanser höjde kreditvär­deringsinstitutet Moody's under det fjärde kvartalet kreditbe­tygsutsikterna för SBAB från tidigare neutrala till positiva. Våra kostnader ökade dock under året till följd av att vi inom en rad olika områden investerar för framtiden, vilket över tid ska leda till högre effektivitet och tillväxt."

Januari – december 2016 (januari – december 2015)
- Utlåningen uppgick till 296,0 mdkr (297,0).
- Inlåningen uppgick till 96,8 mdkr (76,6).
- Rörelseresultatet ökade till 2 011 mnkr (1 492). Exklusive nettoresultat av finansiella poster och omstruktureringskostnader ökade det till 1 963 mnkr (1 511).
- Räntenettot ökade till 2 829 mnkr (2 442).
- Kostnaderna uppgick till 889 mnkr (809). 
- K/I-talet minskade till 30 procent (35).
- Kreditförlusterna minskade till 18 mnkr (40).
- Avkastning på eget kapital ökade till 12,3 procent (10,2). Exklusive nettoresultat av finansiella poster och omstruktureringskostnader ökade det till 12,0 procent (10,3).
- Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 32,2 procent (28,6).
- Styrelsen föreslår en utdelning om 40 procent av resultatet, motsvarande 628 mnkr.

Fjärde kvartalet 2016 (tredje kvartalet 2016)
- Utlåningen uppgick till 296,0 mdkr (305,0).
- Inlåningen uppgick till 96,8 mdkr (93,4).
- Rörelseresultatet ökade till 548 mnkr (534). Exklusive nettoresultat av finansiella poster ökade det till 540 mnkr (517).
- Räntenettot ökade till 762 mnkr (745).
- Kostnaderna uppgick till 239 mnkr (214).
- K/I-talet uppgick till 31 procent (28).
- Kreditförlusterna uppgick till positivt 2 mnkr (20).
- Avkastning på eget kapital uppgick till 12,5 procent (12,3). Exklusive nettoresultat av finansiella poster uppgick det till 12,3 procent (12,0).
- Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 32,2 procent (28,5).  


För mer information, vänligen kontakta:

Klas Danielsson, VD SBAB
Telefon: 08-614 43 01, e-post: klas.danielsson@sbab.se

Mikael Inglander, CFO SBAB
Telefon: 08-614 43 28, e-post: mikael.inglander@sbab.se