Press

Pressmeddelande | 2016-10-28

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2016

SBAB:s delårsrapport 1 januari – 30 september 2016 finns nu tillgänglig på www.sbab.se/ir.

Klas Danielsson, VD SBAB, kommenterar:

Vi redovisar för det senaste kvartalet återigen starka kvartalssiffror i form av högt räntenetto, starkt resultat, låga kreditförluster, lågt K/I-tal och god avkastning på eget kapital. Bolånemarginalerna ligger kvar på höga nivåer drivet av en kombination av skäl. Några exempel är ökade kapitalkrav, förväntningar om kommande ytterligare ökade kapitalkrav, stark marknad för säkerställda obligationer, högt sparande med starkt inflöde av inlåning, stark bostadsmarknad med hög efterfrågan på bolån och stigande risker på fastighetsmarknaden med en ökad återhållsamhet i bolånebankernas kreditgivning.  

Vår utlåning ökade under tredje kvartalet med 2,3 mdkr till totalt 305,0 mdkr. Vår totala utlåning och marknadsandel för bolån kommer dock att minska under det fjärde kvartalet, hänförligt till samarbeten under avveckling, där den största påverkande faktorn är att drygt 12 mdkr i bolån flyttades över till Swedbank under oktober hänförligt till de sedan tidigare avslutade samarbetena med Sparbanken Skåne och Sparbanken Öresund. Volymutvecklingen för bolån exklusive samarbeten under avveckling är fortsatt god.
Vår starka volymtillväxt på inlåningssidan fortsätter. Under tredje kvartalet ökade inlåningen med 5,4 mdkr till 93,4 mdkr. Vi erbjuder en sparränta som är bland de högsta som erbjuds av svenska banker. I en marknad där storbankerna inte ger någon ränta alls på sparmedel i kombination med att svenska folkets sparande ligger på rekordnivåer, får vi många nya sparkunder.

En modern IT-struktur
Under det tredje kvartalet tecknade vi avtal om att under en treårsperiod byta ut våra bassystem. I detta projekt ingår också att i övrigt förändra stora delar av vår befintliga IT-struktur. Som en följd av detta kommer våra investeringar och utvecklingskostnader att öka de kommande åren. Långsiktigt avser projektet att medföra ökad effektivisering och lägre marginalkostnader inom ett flertal områden.

Vi arbetar för att skapa marknadens mest effektiva och digitala bolåneprocess, samtidigt som vi arbetar med framtidens boende- och boendeekonomitjänster. För att vi ska kunna uppnå vår vision - att erbjuda Sveriges bästa bolån – genom att utveckla kundrelationen och inte tappa mark i en snabbföränderlig omvärld till nya aktörer, behöver vi vara snabbfotade och innovativa i vårt arbete och i våra processer. En förutsättning för detta är en modern och flexibel IT-struktur.

Bolånelicensiering – en självklarhet
Enligt bolånedirektivet, ett EU-direktiv från 2014, måste personal hos aktörer som erbjuder kreditgivning, kreditförmedling eller rådgivning i fråga om bostadskrediter till konsumenter ha viss kunskap och kompetens. Som ett led i arbetet med bolånedirektivet har Svenska Bankföreningen tillsammans med branschorganet SwedSec Licensiering AB tagit fram ett särskilt kunskapstest för personal som arbetar med bolån, vilket leder till licens att få arbeta med bolån. Det är bra med ett ökat konsumentskydd på bolånemarknaden och vi tycker att det är mycket bra med en branschgemensam standard med kunskapstest och en licens för bolån. En överväldigande majoritet av SBAB:s anställda ska licensieras för bolån. Bolånelicensieringen startade under det tredje kvartalet.

De grundläggande problemen kvarstår på bostadsmarknaden
Den första juni i år infördes det nya amorteringskravet i syfte att motverka stigande skuldsättning hos hushållen och indirekt dämpa prisutvecklingen på bostäder genom lägre efterfrågan på bolån. Amorteringskravet har hittills haft begränsade effekter på marknaden, även om det ännu är för tidigt att dra för stora slutsatser. De begränsade effekterna beror delvis på att många banker redan hade infört olika typer av amorteringskrav, men kanske framförallt på att vi fortfarande har en betydande bostadsbrist i Sverige. Det förblir min uppfattning att vi behöver anpassa skattesystemet för att öka rörligheten på bostadsmarknaden och för att använda befintligt bostadsbestånd mer effektivt, samt att det behövs tas politiska beslut för att underlätta, skynda på och öka byggandet.

Kvartalet i korthet:

Tredje kvartalet 2016 (andra kvartalet 2016)
•    Utlåningen ökade till totalt 305,0 mdkr (302,7).
•    Inlåningen ökade till totalt 93,4 mdkr (88,0).
•    Rörelseresultatet ökade till 534 mnkr (490). Exklusive nettoresultat av finansiella poster ökade det till 517 mnkr (486).
•    Räntenettot ökade till 745 mnkr (692).
•    Kostnaderna uppgick till 214 mnkr (224).
•    K/I-talet till uppgick till 28 procent (31).
•    Kreditförlusterna uppgick netto till 20 mnkr (positivt 1).
•    Avkastning på eget kapital uppgick till 12,3 procent (11,8). Exklusive nettoresultat av finansiella poster uppgick det till 12,0 procent (11,7).
•    Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 28,5 procent (28,4).
    
Januari – september 2016 (januari – september 2015)
•    Utlåningen ökade till totalt 305,0 mdkr (284,0).
•    Inlåningen ökade till totalt 93,4 mdkr (71,5).
•    Rörelseresultatet ökade till 1 463 mnkr (1 090). Exklusive nettoresultat av finansiella poster och omstruktureringskostnader ökade det till 1 423 mnkr (1 116).
•    Räntenettot ökade till 2 067mnkr (1 795).
•    Kostnaderna uppgick till 650 mnkr (574).  
•    K/I-talet uppgick till 30 procent (34).
•    Kreditförlusterna uppgick netto till 20 mnkr (29).
•    Avkastning på eget kapital uppgick till 11,9 procent (10,1). Exklusive nettoresultat av finansiella poster och omstruktureringskostnader uppgick det till 11,6 procent (10,4).
•    Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 28,5 procent (25,6).

För mer information, vänligen kontakta:

Klas Danielsson, VD SBAB
Telefon: 08-614 43 01, e-post: klas.danielsson@sbab.se

Mikael Inglander, CFO SBAB
Telefon: 08-614 43 28, e-post: mikael.inglander@sbab.se