Press

Pressmeddelande | 2016-07-19

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2016

Stark verksamhetsutveckling och hållbart företagande i fokus.

Energiguiden och Energilånet

SBAB lanserade under det första kvartalet 2016 ett grönt privatlån, Energilånet. Energilånet ger ränterabatt efter att kund skickat in en bild på hållbarhetsinvesteringen. Under det andra kvartalet lanserade SBAB en energiapp för Android och OS, Energiguiden, i syfte att på enklast möjliga sätt följa hemmets energiförbrukning och hjälpa kunden att sänka sin elförbrukning.

Först med grön obligation

I mitten av juni blev SBAB första svenska bank att emittera en grön obligation. Med den gröna obligation tar SBAB ytterligare ett steg mot ett hållbart kretslopp av pengar – att låna upp grönt och att låna ut grönt, samtidigt som vi bidrar till att påverka kapitalmarknaden och bostadsmarknaden mot en mer hållbar framtid.

Projekt Särskildnyttan - för hemlösa mot hemlöshet

SBAB:s mission är att bidra till bättre boende och boendeekonomi. Inom socialt ansvarstagande är vi därför strategisk samarbetspart till Stockholms Stadsmission i visionen att fram till 2018 halvera den akuta hemlösheten i Stockholms stad - projekt Särskildnyttan. Vi bidrar med resurser, projektstyrning och kontakter med fastighetsägare i syfte att skapa en bred uppslutning kring att släppa hyresrätter till projekt Särskildnyttan att erbjuda till akut hemlösa.

Andra kvartalet 2016 (första kvartalet 2016)

  • Utlåningen ökade till totalt 302,7 mdkr (299,4).
  • Inlåningen ökade till totalt 88,0 mdkr (81,2).
  • Rörelseresultatet ökade till 490 mnkr (439), samt till 486 mnkr (420) exkl. nettoresultat av finansiella poster och omstruktureringskostnader.
  • Räntenettot ökade till 692 mnkr (630).

Januari – juni 2016 (januari – juni 2015)

  • Rörelseresultatet ökade till 929 mnkr (712), samt till 906 mnkr (720) exkl. nettoresultat av finansiella poster och omstruktureringskostnader.
  • Räntenettot ökade till 1 322 mnkr (1 192).
  • Avkastning på eget kapital uppgick till 11,6 procent (10,1), samt till 11,3 procent (10,2) exkl. nettoresultat av finansiella poster och omstruktureringskostnader.
  • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 28,4 procent (26,8).

SBAB:s fullständiga delårsrapport finns att ladda ner från: www.sbab.se/ir.


För mer information, kontakta gärna:

Klas Danielsson, VD SBAB
Telefon: 08-614 43 01, e-post: klas.danielsson@sbab.se

Mikael Inglander, CFO SBAB
Telefon: 08-614 43 28, e-post: mikael.inglander@sbab.se