Press

Pressmeddelande | 2016-06-21

Färre bolåntagare har marginal för ränteuppgång

För första gången på fem år sjunker andelen bolåntagare som uppger att de har marginal nog att klara en ordentlig ränteuppgång. Fortfarande säger dock fler än sex av tio att de har tillräcklig marginal för att klara en ränteuppgång på tre procentenheter utan att vidta större åtgärder.

Detta visar en enkätundersökning som SBAB för femte året i rad låtit CINT/Snabba Svar genomföra. I enkäten, som genomförts under mitten av maj, har 2 026 personer i åldern 20-80 år, varav 839 har bolån, svarat på frågor kring boende, boendeekonomi, bolån och bostadspolitik. Hela rapporten Bo & Låna 2016 publiceras den 23 juni.

Nästan två tredjedelar, 64 procent, av bolåntagarna uppger att de inte behöver agera om boräntan skulle stiga med tre procentenheter, de har tillräcklig marginal i sin ekonomi för att klara de högre räntekostnaderna. Bland de som är mellan 20 och 40 år är andelen med marginal betydligt lägre, 47 procent, medan den är så hög som 73 procent i åldersgruppen 56-80 år.

Omkring en av tio svarar att de skulle dra ned på semester och nöjen och lika många att de skulle bli tvungna att sänka sin levnadsstandard om räntan steg med tre procentenheter. Drygt en av tio vet inte riktigt hur en ränteuppgång det skulle påverka. En liten andel skulle antingen bli tvingade att sälja eller be släktingar om hjälp.

-    Samtidigt som det naturligtvis är ett styrketecken att nästan två av tre bolåntagare utan större problem kan klara tre procentenheters högre ränta så är det ändå lite oroande att mer än varannan bland de yngre skulle behöva dra åt svångremmen, säger Tor Borg, Chefsekonom SBAB.

Vad gör du om din boränta stiger med tre procentenheter de närmsta åren?

Andelen med marginal för ränteuppgång har minskat

I år är det första gången sedan mätningen startade som andelen som uppger att de har marginal att klara en ränteuppgång har minskat. Mellan 2012 och 2015 ökade andelen från 54 till 69 procent. I är har den dock sjunkit till 64 procent. Framför allt är det bland de yngre (de under 40 år) som andelen med marginal att klara tre procentenheters högre boränta minskat

Utvecklingen går hand i hand med ränteutvecklingen, boräntorna föll successivt mellan 2012 och 2015 men har de senaste tolv månaderna varit mer eller mindre oförändrade. Även andra mätningar av hushållens förväntningar och syn på sin ekonomi visar en liknande utveckling med stigande optimism mellan 2012 och 2015 och en dämpning eller liten nedgång det senaste året

-    Enkätsvaren visar att bolåntagarna överlag har tagit höjd för en kommande ränteuppgång. Skulle räntorna stiga snabbt så kommer dock konsumtionen, och därmed hela ekonomins utveckling, att bromsa in när många måste sätta av betydligt mer till de månatliga räntekostnaderna, säger Tor Borg.

Vad gör du om din boränta stiger med tre procentenheter de närmsta åren? (Andel som svarat ”Ingenting, jag har marginaler för det”)

För mer information, kontakta gärna:

Tor Borg, Chefsekonom SBAB,
telefon: 0761-18 09 02, tor.borg@sbab.se


Karin Hellgren, Informationschef SBAB,
telefon: 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se