Press

Pressmeddelande | 2016-06-15

Höga priser och brist på hyreskontrakt bromsar rörligheten på bostadsmarknaden

Bland de som hyr sitt boende vill fyra av tio köpa en bostad medan tre av tio bland de som äger sitt boende kan tänka sig att hyra. Höga priser och brist på hyreskontrakt bromsar dock möjligheten att röra sig mellan hyrt och ägt boende.

Detta visar en enkätundersökning som SBAB låtit CINT/Snabba Svar genomföra under mitten av maj 2016. I enkäten har 2 026 personer i åldern 20-80 år svarat på frågor kring boende, boendeekonomi, bolån och bostadspolitik. Hela rapporten Bo & Låna 2016 publiceras den 23 juni.

Bland de som hyr sitt boende så svarar drygt fyra av tio att de har planer på att köpa boende. Drygt två av tio väntar på att hitta rätt objekt att köpa och ungefär lika många tycker att priserna är för höga och skulle köpa om de gick ner. Omkring hälften av de som hyr har inga planer på att köpa boende. Tre av tio trivs med att hyra och ser därför ingen anledning till att köpa medan drygt två av tio inte anser sig ha råd.

Män har i högre utsträckning planer på att köpa, men väntar på rätt objekt eller lägre pris. Kvinnor trivs i högre utsträckning med att hyra och fler kvinnor än män anser sig inte heller ha råd. Yngre väntar i högre utsträckning på att priserna ska gå ned, eller tycker att de inte har råd, medan äldre i större utsträckning trivs med att hyra. Stockholmare har oftare planer på att köpa än hushåll i andra regioner men väntar också i större utsträckning på rätt objekt.

-    Drömmen om ett eget ägt boende är stark och visar sig i att bara tre av tio som hyr verkligen trivs med att hyra. Resten anser sig antingen inte kunna hitta rätt bostad att köpa, tycker priserna är för höga eller så har de inte de ekonomiska möjligheterna att köpa bostad, säger Tor Borg, Chefsekonom SBAB.

Har du planer på att köpa en bostadsrätt eller ett hus? (de svarande hyr sitt boende)

Brist på hyreskontrakt hindrar de som vill flytta till hyresrätt

Bland de som äger sitt boende kan nästan tre av tio tänka sig att sälja och flytta till en hyresrätt. Knappt två av tio säger att de har planer på att göra detta medan drygt en av tio visserligen kan tänka sig det men de kan inte hitta en hyreslägenhet att flytta till.

Drygt sex av tio svarar att de helst vill äga sitt boende. Viljan att äga verkar öka med åldern. Betydligt fler 56-80åringar vill äga än 20-39åringar. De yngre har i istället oftare planer på att sälja och flytta till hyresrätt. Det innebär också att de oftare stoppas av bristen på hyreslägenheter. Andelen som kan tänka sig att sälja sin bostad och flytta till hyresrätt är betydligt större i Stockholm än i resten av landet. Fyra av tio stockholmare kan tänka sig att byta från ägt boende till hyresrätt. Mer än hälften av de som kan tänka sig detta hindras dock av svårigheterna att hitta en hyreslägenhet.

-    Svårigheterna att byta mellan olika upplåtelseformer är en av många faktorer som begränsar ett effektivt användande av bostadsbeståndet. Särskilt tydligt är detta i Stockholmsregionen, där många hushåll, som inte har tillgång till kapital eller kontakter, i dag inte hittar en passande bostad, säger Tor Borg.

Kan du tänka dig att sälja din bostad och flytta till en hyresrätt? (de svarande äger sitt boende)

För mer information, kontakta gärna:

Tor Borg, Chefsekonom SBAB,
0761-18 09 02, tor.borg@sbab.se

Karin Hellgren, Informationschef SBAB,
telefon: 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se