Press

Pressmeddelande | 2016-06-03

Efterfrågan på rörlig boränta ökade under maj

Andelen bolåntagare som väljer kortaste boräntan för sina nya bolån ökade till 83 procent under maj. Bolåntagarna väljer kort räntebindningstid i mycket högre utsträckning än vad de gjorde för ett par år sedan, trots låga bundna räntor. Det visar SBAB:s månadsstatistik över utlåningen till privatpersoner.

Under maj valde 83 procent tremånadersränta, som är kortast möjliga räntebindningstid, för sina nytecknade bolån hos SBAB. Detta 1 procentenhet högre än under april. Andelen som valde räntebindningstider på mellan ett och fyra år minskade från 17 procent under april till 16 procent under maj medan andelen som valde räntebindningstider på fem år och längre var oförändrad på 1 procent

Det var därmed sextonde månaden i rad som andelen som väljer kortast möjliga räntebindning för sina bolån låg över 80 procent, vilket kan jämföras med ett genomsnitt på 74 procent för de senaste åtta åren. Stabila och låga räntenivåer har sannolikt bidragit till att så många valt rörlig ränta under 2015 och 2016. Sammantaget har inte snitträntorna rört sig mer än 0,2 procentenheter åt något håll sedan början av 2015

-    Det är drygt fem år sedan som boräntorna rörde sig uppåt, bortsett från marginella och tillfälliga uppgångar. Troligen är det inte så många av de som tecknar nya bolån som har någon erfarenhet av eller minns perioder då räntekostnaderna stigit, säger Tor Borg, Chefsekonom SBAB.

Andelen nya bolån med 1-3 månaders, 1-4 års och 5-10 års räntebindningstid samt genomsnitt 2008-2016


Ränteskillnaden spelar roll
Historiskt har efterfrågan på rörlig räntebindning följt ränteskillnaden mellan långa och rörliga boräntor ganska väl. När ränteskillnaden varit liten eller negativ har färre velat ha rörlig ränta och när den varit stor har färre velat ha bunden ränta.

I dagsläget blir räntekostnaden nästan 50 procent högre med den femåriga boräntan jämfört med tremånaders boränta. Den historiska samvariationen pekar mot att omkring 70 procent då borde välja rörlig ränta. Andelen som väljer rörlig ränta är därmed drygt 10 procent högre än vad man kunde väntat sig, givet ränteskillnaden.

-    Mycket talar för att den utdragna perioden av sjunkande boräntor har ändrat bolåntagarnas inställning till rörlig och bunden ränta och att de i dag väljer kortast möjliga räntebindning i högre utsträckning än vad de gjorde för 5-10 år sedan, säger Tor Borg.

Andel nya bolån 1-3 månaders räntebindningstid och skillnad i räntekostnad mellan lån med femåriga ränta och lån med tremånadersränta

Nyutlåning till privatkunder, procentuell fördelning på bindningstider

För mer information, kontakta gärna:

Tor Borg, Chefsekonom SBAB,
0761-18 09 02, tor.borg@sbab.se

Karin Hellgren, Informationschef SBAB,
telefon: 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se