Press

Pressmeddelande | 2016-04-08

Ökad rusning till rörlig boränta under mars

Andelen bolåntagare som väljer den kortaste räntebindningstiden för sina nya bolån har legat på över 80 procent det senaste året. Under mars har andelen ökat ännu lite mer. Det visar SBAB:s månadsstatistik över utlåningen till privatpersoner.


Under mars valde en andel på 84 procent tremånadersränta, som är kortast möjliga räntebindningstid, för sina nytecknade bolån hos SBAB. Detta var en uppgång med 2 procentenheter sedan februari. Andelen som valde räntebindningstider på mellan ett och fyra år minskade från 17 procent i februari till 15 procent i mars medan andelen som valde räntebindningstider på fem år och längre var oförändrad på 1 procent.

Andelen som väljer kortast möjliga räntebindning för sina bolån har legat över 80 procent det senaste året, samtidigt som både list- och snitträntor varit ganska stabila på historiskt låga nivåer. Sannolikt krävs det lite rörelse uppåt i räntenivåerna för att andelen som väljer rörlig räntebindning ska minska.

-    Sett ur ett riskperspektiv så borde nog en del låntagare sprida sina räntebindningstider lite mer än vad de gör i dag. Jag tvivlar dock på att så kommer att ske så länge alla indikatorer pekar mot att bolåneräntorna kommer att ligga kvar på de här låga nivåerna under överskådlig framtid, säger Tor Borg, Chefsekonom SBAB.


Andelen nya bolån med 1-3 månaders, 1-4 års och 5-10 års räntebindningstid samt genomsnitt 2008-2016

Snabbt genomslag av ändrade räntor
Den genomsnittliga räntebindningstiden, durationen, är ett ganska bra mått på hur känsliga bolåntagarna är för förändringar i räntenivåerna. Ju längre duration desto längre tid tar det för en ränteförändring att slå igenom i räntekostnaderna och tvärtom. Under mars var den genomsnittliga durationen drygt 6 månader för de nytecknade bolånen, 1 månad kortare än under februari. Det innebär att det tar sex månader innan en ränteändring slagit igenom fullt ut i en genomsnittlig bolåntagares räntekostnader.

-    Den höga andelen korta räntebindningstider innebär att genomslaget av ränteändringar är mycket snabbare i dag än vad det varit tidigare. Något som myndigheter som Riksbanken och Finansinspektionen naturligtvis behöver ta hänsyn till framöver, säger Tor Borg.

Genomsnittlig räntebindningstid i månader för nya bolån samt genomsnitt 2008-2016


Nyutlåning till privatkunder, procentuell fördelning på bindningstider

För mer information, kontakta gärna:
Tor Borg, Chefsekonom SBAB,
telefon: 0761-18 09 02, tor.borg@sbab.se

Karin Hellgren, Informationschef SBAB,
telefon: 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se