Press

Pressmeddelande | 2016-02-05

Bokslutskommuniké 2015  

"I december fick vi reda på att vi återigen har Sveriges mest nöjda bolånekunder enligt Svenskt Kvalitetsindex (SKI). Det är vi mycket stolta över."

SBAB:s VD Klas Danielsson kommenterar:

Under 2015 genomförde vi vår fokusering på bolån och bostadsfinansiering på ett mycket framgångsrikt sätt. Verksamheten utvecklades starkt med ännu nöjdare kunder, ökade volymer, starka marginaler och god lönsamhet. Vi lyckades med detta tack vare fantastiska insatser under året från mina kollegor på SBAB. Under 2016 och framåt ska vi fortsätta arbetet för ett långsiktigt starkt och konkurrenskraftigt SBAB med fokus på att bidra till bättre boende och boendeekonomi.

Sveriges mest nöjda bolånekunder, för andra året i följd

Vår starka utveckling under årets tre första kvartal fortsatte under det fjärde kvartalet. Våra marknadsandelar på privatsidan steg både inom utlåning och inlåning. Nyutlåningen och nettotillväxten avseende bolån till privatpersoner var under det fjärde kvartalet vår högsta någonsin. I december fick vi reda på att vi återigen har Sveriges mest nöjda bolånekunder enligt Svenskt Kvalitetsindex (SKI), tack vare höga betyg på service, enkelhet, transparens, pris och produkt. Även på företagssidan är vi framgångsrika. Vi hamnade på en andraplats, ynka 0,1 enheter från förstaplatsen.

Vi bidrar till bättre boende och boendeekonomi

Vi är ett företag i ständig förändring med viljan och ambitionen att vara en nytänkare. Förändring är nödvändigt för att utvecklas och för att bli bättre, och för att göra våra kunder ännu mer nöjda. Vi fortsätter med vårt strategiska hållbarhetsarbete där just nytänkande är centralt, och avser att under första halvåret 2016 erbjuda våra privatkunder en energiapp och ett grönt direktlån.

Ett bra exempel på nytänkande är att vi har förvärvat Booli, en av Sveriges största bostadssajter och söktjänster för bostäder. Med Booli får vi tydligt en mer särskiljande position på bostads- och bolånemarknaden, som stärker vårt kunderbjudande och bidrar till bättre boende och boendeekonomi för våra kunder.

En bekymmersam bostadsmarknad

Situationen på den svenska bostadsmarknaden är bekymmersam med stor bostadsbrist och skenande bostadspriser. I ljuset av den kraftiga prisuppgången på bostäder och den snabba skuldökningen bland hushållen har vi under året blivit mer restriktiva i vår kreditbeviljning och infört strängare amorteringsregler. Trots detta har vår nyutlåning utvecklats mycket starkt.

Det finns risk för fallande bostadspriser vid en eventuell överreglering för att stävja utlåningen till privatpersoner tillsammans med att de ökade kapitalkraven på banker, som träder i kraft under de kommande åren, kan komma att minska tillgången på krediter. Vi ser just nu en viss avmattning i såväl prisuppgången på bostäder som på efterfrågan på bolån, men det mycket stora behovet av fler bostäder kvarstår och måste lösas. Rörligheten på bostadsmarknaden måste stimuleras med förändrade skatter och bostadsbyggandet måste skyndas på och öka med hjälp av förenklade regelverk.

Nya regleringar och stigande kapitalkrav

Nya regleringar i banksektorn innebär ett resurskrävande anpassningsarbete som påverkar våra kostnader och tillväxtförutsättningar. Vi förväntar oss ett flertal nya regler under 2016-2019 som kommer att medföra ökade kapitalkrav för vår utlåning. Det innebär att vi prioriterar tillväxt i den utlåning där vi kan leverera störst kundnytta och uppnå starkast kundrelation, vilket är i SBAB:s eget varumärke. Som en konsekvens av detta sade vi under fjärde kvartalet upp några av våra bolåneförmedlingssamarbeten i andras varumärken.

2016

Året som gått blev ett fantastiskt rekordår. Med stärkta marknadsandelar, god lönsamhet och Sveriges mest nöjda bolånekunder i bagaget ska vi under 2016 fortsätta vår resa och göra allt vi kan för att ytterligare stärka vårt kunderbjudande och våra förutsättningar för långsiktig konkurrenskraft och lönsamhet.

Fjärde kvartalet 2015 (Tredje kvartalet 2015)

 • Utlåningen ökade till 297,0 mdkr (284,0).
 • Inlåningen ökade till totalt 76,6 mdkr (71,5).
 • Rörelseresultatet ökade till 402 mnkr (378). Exkl. nettoresultat av finansiella poster och omstrukturerings-kostnader uppgick det till 395 mnkr (396).
 • Räntenettot ökade till 647 mnkr (603).
 • Kostnaderna uppgick till 235 mnkr (176), varav omstruktureringskostnader utgjorde 17 mnkr (0).
 • Kreditförlusterna uppgick netto till -11 mnkr (-3).
 • Avkastning på eget kapital uppgick till 10,7 procent (10,5), samt till 10,5 procent (11,1) exkl. nettoresultat av finansiella poster och omstruktureringskostnader.
 • Kärnprimärkapitalrelation utan övergångsregler uppgick till 28,6 procent (25,6).

Januari– december 2015 (Januari– december 2014)

 • Rörelseresultatet uppgick till 1 492 mnkr (1 644). Exkl. nettoresultat av finansiella poster och omstrukturerings-kostnader uppgick det till 1 511 mnkr (1 202).
 • Räntenettot ökade till 2 442 mnkr (2 111).
 • Kostnaderna minskade till 809 mnkr (1 008), varav omstruktureringskostnader utgjorde 20 mnkr (178).
 • Kreditförlusterna uppgick netto -40 mnkr (+30).
 • Avkastning på eget kapital uppgick till 10,2 procent (12,1), samt till 10,3 procent (9,0) exkl. nettoresultat av finansiella poster och omstruktureringskostnader.
 • Kärnprimärkapitalrelation utan övergångsregler uppgick till 28,6 procent (29,8).

SBAB:s fullständiga delårsrapport finns att ladda ner från: www.sbab.se/ir

För mer information, kontakta gärna:

Klas Danielsson, VD SBAB Telefon: 08-614 43 01, e-post: klas.danielsson@sbab.se

Mikael Inglander, CFO SBAB Telefon: 08-614 43 28, e-post: mikael.inglander@sbab.se