Press

Pressmeddelande | 2016-02-03

Drygt åtta av tio valde rörlig boränta under januari  

Andelen bolåntagare som väljer den kortaste räntebindningstiden för sina nya bolån var oförändrad under januari. Efterfrågan på rörlig bolåneränta har varit stabilt hög det senaste året utan någon tendens till vare sig upp- eller nedgång. Det visar SBAB:s månadsstatistik över utlåningen till privatpersoner.

Under januari valde en andel på 82 procent tremånadersränta, som är den kortaste räntebindningstiden, för sina nytecknade bolån hos SBAB. Andelen som valde räntebindningstider på mellan ett och fyra år var 17 procent medan andelen som valde räntebindningstider på fem år och längre var 1 procent. Samtliga andelar är oförändrade jämfört med december.

Det senaste året har andelen som väljer tremånadersränta stabiliserat sig på en nivå strax över 80 procent, en bit över det historiska genomsnittet men något under toppen från 2009. Sannolikt hänger stabiliseringen samman med att de korta bolåneräntorna varit förhållandevis stabila sedan våren.

Efter tremånaders räntebindning följer i popularitet den ettåriga räntebindningen med en andel på 10 procent, den tvååriga med en andel på 4 procent och den treåriga med en andel på 3 procent.

- Andelen som väljer rörlig boränta ökar inte längre men ligger historiskt högt. Ska vi se någon ökad efterfrågan på längre bindningstider krävs nog att Riksbanken börjar signalera om framtida räntehöjningar eller att vi av annan anledning får lite rörelse i marknadsräntorna, säger Tor Borg, Chefsekonom SBAB.

Andelen nya bolån med 1-3 månaders, 1-4 års och 5-10 års räntebindningstid samt genomsnitt 2008-2015

Snabbt genomslag av ränteändringar

Den genomsnittliga räntebindningstiden, durationen, är ett ganska bra mått på hur känsliga bolåntagarna är för förändringar i räntenivåerna. Ju längre duration desto längre tid tar det för en ränteförändring att slå igenom i räntekostnaderna och tvärtom. Under januari var den genomsnittliga durationen drygt 6 månader för de nytecknade bolånen. Det innebär att det tar bara ett halvår innan en ränteuppgång slagit igenom till hälften, nästan halva tiden jämfört med genomsnittet.

- Kombinationen av hög skuldsättning och mycket korta räntebindningstider innebär att ränteändringar ger både stora och snabba avtryck i hushållens plånböcker. En oväntad ränteuppgång skulle kunna bli kännbar, säger Tor Borg.

Genomsnittlig räntebindningstid i månader för nya bolån samt genomsnitt 2008-2015

Nyutlåning till privatkunder, procentuell fördelning på bindningstider

För mer information, kontakta gärna:

Tor Borg, Chefsekonom SBAB, telefon: 0761-18 09 02, tor.borg@sbab.se

Karin Hellgren, Informationschef SBAB, telefon: 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se