Press

Pressmeddelande | 2016-02-01

Stark avslutning för småhus i Göteborg  

8 av 10 fastighetsmäklare i Göteborg upplevde det som att priserna på småhus steg under det avslutande kvartalet. Det kan SBAB konstatera i senaste Mäklarbarometern. Hälften av mäklarna tyckte att priserna för bostadsrätter ökade.  Året avslutades med oförändrat antal bostadsrätter till salu och minskat antal småhus. 4 av 10 fastighetsmäklare upplevde att efterfrågan ökade för småhus under sista kvartalet 2015, och prognosen är att efterfrågan fortsätter att öka, framför allt på småhus.

Sista kvartalet 2015 var förmedlingstiden densamma

6 av 10 fastighetsmäklare i Göteborg upplevde det som att förmedlingstiden för bostadsrätter var oförändrad för både bostadsrätter och småhus. 26 procent tyckte att förmedlingstiden blev kortare för bostadsrätter och 38 procent att den blev kortare för småhus.

9 av 10 uppfattade det som att efterfrågan på småhus var oförändrad eller ökade (55 procent respektive 40 procent) under årets sista månader. Efterfrågan på bostadsrätter var något svagare än vad den var för småhus. 8 av 10 fastighetsmäklare tyckte att efterfrågan på bostadsrätter var oförändrad eller ökade, (60 respektive 19 procent). 22 procent uppfattade det som att efterfrågan på bostadsrätter i Göteborg minskade. 

Skillnaden mellan utannonserat och slutligt pris ökade mer för småhus än på bostadsrätter, 42 procent småhus, 21 procent delade den uppfattningen för småhus.

Prognos kommande tre månader

9 av 10 fastighetsmäklare bedömer att utbudet av både småhus och bostadsrätter till salu i Göteborg kommer att öka. Efterfrågan på bostadsrätter bedöms bli oförändrad till öka (50 respektive 50 procent). 62 procent bedömer att efterfrågan på småhus ökar, övriga att efterfrågan blir bibehållen. 54 procent gör prognosen att priserna på bostadsrätter ökar.  41 procent tror att priserna på småhus stiger.

Förmedlingstiden kommer inte att förändras, utan bedöms bli oförändrad både på småhus och bostadsrätter.

- Förra året präglades marknaden av korta förmedlingsprocesser, många fastighetsmäklare upplevde att det inte fanns något lager av bostäder att ta av.  Prognosen säger att bostadsrättspriserna kommer att utvecklas starkare än småhusen i Göteborg. Efterfrågan på småhus bedöms öka. Nu bedöms utbudet komma igång igen efter den årliga och naturliga temposänkningen över jul och nyår. Vad som inte kommer att förändras, baserat på hur fastighetsmäklarna bedömt utvecklingen är tiden det kommer att ta att förmedla en bostad, säger Claudia Wörmann, Boendeekonom på SBAB.

Jämförelse storstadsregionerna

Fastighetsmäklarna gör en ganska samstämmig prognos där efterfrågan och utbud följs åt i storstadsregionerna och bedöms öka. Särskilt tydligt är detta i Malmö där mäklarna hyser en något större tilltro till en positiv utveckling, framför allt gällande utbudet på bostadsmarknaden.

Fastighetsmäklarna i Stockholm ger en mycket mer spretig prognos över prisutvecklingen på både bostadsrätter och småhus. Mer samstämmig prognos bland mäklarna i Malmö och Göteborg.

I Malmö och Stockholm delar fler fastighetsmäklare bilden av att både bostadsrätter och småhus kommer att säljas snabbare än i Göteborg, där en övervägande majoritet bedömer att förmedlingstiden kommer att bli oförändrad.

Fakta om SBAB:s Mäklarbarometer

SBAB:s Mäklarbarometer är en kvartalsvis enkät till 310 fastighetsmäklare i Stor-Stockholm, Stor-Göteborg och Stor-Malmö. Den görs av CMA Research på uppdrag av SBAB. Den senaste enkäten gjordes från 7 till 20 januari. Svarsfrekvensen var 71 procent. Mäklarbarometern har genomförts på samma vis sedan 2005. Det finns därmed tillräckligt med data för att statistiskt uppskatta sambandet mellan mäklarnas kvalitativa bedömning av prisutvecklingen och den prisstatistik för bostadsrätter och småhus som sammanställs av Valueguard.

Mäklarbarometern kvartal 4, 2015 finns i sin helhet här

För mer information, kontakta gärna:

Claudia Wörmann, Boendeekonom SBAB   0709-90 68 14, claudia.wormann@sbab.se

Karin Hellgren, Informationschef SBAB, telefon: 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se