Press

Pressmeddelande | 2016-02-01

Mäklarna eniga om utvecklingen på bostäder i Malmö  

Hälften av mäklarna i Malmö upplever att priserna på både bostadsrätter och småhus steg under årets sista månader, visar SBAB:s Mäklarbarometer. Minskat utbud i kombination med bibehållen stark efterfrågan avslutade förra året. En del av förklaringen ligger i att en av de tre månaderna som ingick i bedömningen var december, då färre transaktioner brukar ske eftersom människor har annat att göra än att köpa och sälja bostäder.

Sista kvartalet 2015 var förmedlingstiden densamma

72 procent av mäklarna i Malmö upplevde det som att förmedlingstiden för bostadsrätter var oförändrad. 25 procent att den blivit kortare. 48 procent upplevde att förmedlingstiden för småhus var oförändrad, 34 procent att den blev kortare.

9 av 10 uppfattade det som att efterfrågan på småhus och bostadsrätter i Malmö var oförändrad eller ökade (59 procent respektive 38 procent) under årets sista månader. Hälften av mäklarna upplever att skillnaden mellan utbudspris och slutpris ökade på småhus under årets sista kvartal, men bara 32 procent upplevde detta på bostadsrättsmarknaden.  

Prognos kommande tre månader

Prognosen över kommande tre månader ser likadan ut för bostadsrätter och småhus, vilket är unikt för Malmö.  Prognosen är stillastående till ökande priser på både bostadsrätter och småhus, 53 respektive 47 procent.

75 procent gör prognosen att förmedlingstiderna kommer att vara oförändrade för bostadsrätter, övriga att den blir kortare. 64 procent av fastighetsmäklarna gör prognosen att förmedlingstiderna kommer att vara oförändrade för småhus, övriga att den blir kortare.

- Det utmärkande för Malmö är att utvecklingen bedöms så lika för både bostadsrätter och småhus. En bidragande orsak kan vara att Malmös bostadsmarknad är ganska liten geografiskt, inte så utspridd, säger Claudia Wörmann, Boendeekonom SBAB. Nu bedöms utbudet komma igång igen efter den årliga och naturliga temposänkningen över jul och nyår och både efterfrågan och utbud ökar.

Jämförelse storstadsregionerna

Fastighetsmäklarna gör en ganska samstämmig prognos där efterfrågan och utbud följs åt i storstadsregionerna och bedöms öka. Särskilt tydligt är detta i Malmö där mäklarna hyser en något större tilltro till en positiv utveckling, framför allt gällande utbudet på bostadsmarknaden.

Fastighetsmäklarna i Stockholm ger en mycket mer spretig prognos över prisutvecklingen på både bostadsrätter och småhus. Mer samstämmig prognos bland mäklarna i Malmö och Göteborg.

I Malmö och Stockholm delar fler fastighetsmäklare bilden av att både bostadsrätter och småhus kommer att säljas snabbare än i Göteborg, där en övervägande majoritet bedömer att förmedlingstiden kommer att bli oförändrad.

Fakta om SBAB:s Mäklarbarometer

SBAB:s Mäklarbarometer är en kvartalsvis enkät till 310 fastighetsmäklare i Stor-Stockholm, Stor-Göteborg och Stor-Malmö. Den görs av CMA Research på uppdrag av SBAB. Den senaste enkäten gjordes från 7 till 20 januari. Svarsfrekvensen var 71 procent. Mäklarbarometern har genomförts på samma vis sedan 2005. Det finns därmed tillräckligt med data för att statistiskt uppskatta sambandet mellan mäklarnas kvalitativa bedömning av prisutvecklingen och den prisstatistik för bostadsrätter och småhus som sammanställs av Valueguard.

Mäklarbarometern kvartal 4, 2015 finns i sin helhet här

För mer information, kontakta gärna:

Claudia Wörmann, Boendeekonom SBAB   0709-90 68 14, claudia.wormann@sbab.se

Karin Hellgren, Informationschef SBAB, telefon: 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se