Press

Pressmeddelande | 2015-10-22

Delårsrapport 1 januari–30 september 2015


"Våra marknadsandelar på privatsidan fortsatte att stiga både inom utlåning och inlåning, vilket är mycket glädjande och i linje med vår tillväxtambition."

SBAB:s VD Klas Danielsson kommenterar:

Det är mycket spännande att leda SBAB. Vi är ett företag i förändring mot att bli ett hållbart tillväxtbolag med fokus på boende och boendeekonomi. Vi arbetar kontinuerligt för att skapa marknadens mest effektiva och digitala bolåneprocess, samtidigt som vi arbetar med framtidens boendetjänster för sbab.se.

Den starka utvecklingen från årets två första kvartal fortsatte under det tredje kvartalet. Våra marknadsandelar på privatsidan fortsatte att stiga både inom utlåning och inlåning, vilket är mycket glädjande och i linje med vår tillväxtambition. Nyutlåningen och nettotillväxten avseende bolån till privatpersoner var under tredje kvartalet vår högsta någonsin, ett tydligt kvitto på att våra kunder har kvitterat vårt attraktiva erbjudande.

Vi fortsätter att erbjuda en ränta på vårt sparkonto som är mycket högre än storbankernas. Inlåning är en del av vår och de andra bankernas sätt att finansiera utlåningen. Skillnaden mellan bolåneräntan och sparkontoräntan - något som vi benämner Betalfaktorn - visar därmed vad banken faktiskt tar betalt. Med andra ord, en låg Betalfaktor gagnar i slutändan bankens kunder. Vi är överlägset bäst på marknaden med en Betalfaktor på endast 0,66 procent. Närmaste storbank tar mer än dubbelt så mycket betalt för dina pengar.

Situationen på den svenska bostadsmarknaden är mycket bekymmersam. De kraftigt stigande bostadspriserna ökar risknivån för våra kunder, för oss som företag samt för ekonomin och samhället i stort. Det är inte en långsiktigt hållbar utveckling. Bostadsbristen visar sig som alltmer akut i takt med att bostadspriserna fortsätter att rusa. I vissa områden i Sverige ökar bostadspriserna i en takt som troligen är långt borta från någon som helst långsiktig realism. Hög efterfrågan på bostäder till stigande priser i kombination med Riksbankens extrema räntepolitik medför en hög efterfrågan på bolån. Vad gör vi för att hantera de ökade risker som stigande bostadspriser och högre skuldsättning medför? Vi införde i somras ett tvingande maximalt skuldtak på 6,5 gånger inkomsten. Vi har nyligen infört nya tvingande amorteringsregler för all nyutlåning när bostaden belånas högre än 70 procent i förhållande till marknadsvärdet. För ett bolån med maximal belåningsgrad, 85 procent, medför våra nya amorteringsregler till och med en högre amorteringstakt än de av Finansinspektionen tidigare föreslagna tvingande amorteringsreglerna om två procent per år. Om prisutvecklingen på bostäder inte mattas av utesluter vi inte ytterligare åtgärder.

Avslutningsvis vill jag passa på att berätta om något som ligger oss varmt om hjärtat. Jag vill berätta om ett par initiativ inom socialt ansvarstagande där vi arbetar enligt vår mission – vi bidrar till bättre boende och boendeekonomi. Vi arbetar för hemlösa och mot hemlöshet genom att samarbeta och bidra till Stockholm Stadsmission och Situation Stockholms verksamheter. Flyktingkatastrofen medför att många behöver hjälp med boendet. När Stockholm Stadsmission nyligen öppnade ett flyktingboende hjälpte vi till och ordnade på 24 timmar fram alla sängar och sängkläder som behövdes. Sådant gör oss stolta.Tredje kvartalet 2015 (Andra kvartalet 2015)

Totala utlåningen ökade till 284,0 mdkr (274,1). 

Inlåningen ökade till totalt 71,5 mdkr (67,2). 

Rörelseresultatet uppgick till 378 mnkr (262). Exkl. nettoresultat av finansiella poster och omstrukturerings-kostnader uppgick det till 396 mnkr (384).  Räntenettot uppgick till 603 mnkr (637). 

Kostnaderna uppgick till 176 mnkr (204), varav omstruktureringskostnader utgjorde 0 mnkr (2). 

Kreditförlusterna uppgick netto till -3 mnkr (-23). 

Avkastning på eget kapital uppgick till 10,5 procent (7,3), samt till 11,1 procent (10,6) exkl. nettoresultat av finansiella poster och omstruktureringskostnader.

Kärnprimärkapitalrelation utan övergångsregler uppgick till 25,6 procent (26,8).


Januari– september 2015 (Januari– september 2014)

Rörelseresultatet uppgick till 1 090 mnkr (1 203). Exkl. nettoresultat av finansiella poster och omstrukturerings-kostnader uppgick det till 1 116 mnkr (884). 

Räntenettot uppgick till 1 795 mnkr (1 562). 

Kostnaderna uppgick till 574 mnkr (785), varav omstruktureringskostnader utgjorde 3 mnkr (175). 

Kreditförlusterna uppgick netto -29 mnkr (+22). 

Avkastning på eget kapital uppgick till 10,1 procent (12,0), samt till 10,4 procent (8,9) exkl. nettoresultat av finansiella poster och omstruktureringskostnader. 

Kärnprimärkapitalrelation utan övergångsregler uppgick till 25,6 procent (26,1).


SBAB:s fullständiga delårsrapport finns att ladda ner från: www.sbab.se/ir

För mer information, vänligen kontakta:

Klas Danielsson, VD SBAB

Telefon: 08-614 43 01, e-post: klas.danielsson@sbab.se

Mikael Inglander, CFO SBAB

Telefon: 08-614 43 28, e-post: mikael.inglander@sbab.se