Press

Pressmeddelande | 2015-09-03

Snitträntorna fortsatte sjunka men rusningen till rörlig boränta avtog något under augusti


Något färre bolåntagare valde den kortaste räntebindningstiden för sina nya bolån under augusti än under juli. Andelen är dock fortfarande historiskt hög. Snitträntorna för nya bolån fortsatte falla i långsam takt, nedgången var lite större för de längre räntorna. Det visar SBAB:s månadsstatistik över nyutlåningen till privatpersoner.

En liten minskning av rusningen till rörliga boräntor kunde noteras under augusti. En andel på 82 procent valde tremånadersränta för sina nytecknade bolån hos SBAB. Detta var två procentenheter lägre än under juli. Trots nedgången så är det fortfarande en historiskt hög andel som väljer tremånadersränta, som är den kortaste räntebindningstiden som finns att välja. Andelen som valde räntebindningstider på ett till fyra år ökade från 15 till 17 procent under augusti medan andelen som valde räntebindningstider på fem år och längre var oförändrad på 1 procent.


-    Bolåntagarna fortsätter att välja rörlig bolåneränta i stor utsträckning. Det signalerar en utbredd tro på fortsatt låga räntenivåer de kommande åren och kanske också en viss ovilja att binda upp sig i längre ränteavtal, säger Tor Borg, Chefsekonom SBAB.


Andelen nya bolån med 1-3 månaders, 1-4 års och 5-10 års räntebindningstid samt genomsnitt 2008-2015

Fortsatt försiktig räntenedgång under augusti
De kortare listräntorna var oförändrade under augusti medan de med löptider på fem år och längre sjönk mellan 0,05 och 0,10 procentenheter. Tremånaders listränta var oförändrad på 1,59 procent under månaden.


SBAB:s genomsnitträntor fortsatte falla mellan juli och augusti. Tremånadersräntan, den vanligaste, sjönk från 1,49 procent till 1,46 procent. Tvåårsräntan sjönk från 1,68 till 1,59 procent och femårsräntan gick från 2,56 procent till 2,42 procent. För de sju- och tioåriga löptiderna var urvalet för litet för att beräkna ett genomsnitt för juli månad, snitten för augusti var däremot 2,85 respektive 3,69 procent.


-    De genomsnittliga boräntorna fortsatte sjunka något under augusti, i många fall ner till nya rekordnivåer. Sannolikt finns det förutsättningar för ytterligare en liten räntenedgång, inte minst om Riksbanken ökar på räntestimulansen, säger Tor Borg.

Genomsnittlig faktisk bolåneränta, nya och förlängda låneavtal hos SBAB

* Från och med början av juni redovisar samtliga bolångivare, utöver aktuell listränta, även faktisk genomsnittsränta för nya och förlängda låneavtal, för de olika räntebindningstider som erbjuds.


För mer information, vänligen kontakta:

Tor Borg, Chefsekonom SBAB, telefon: 0761-18 09 02, tor.borg@sbab.se


Karin Hellgren, Informationschef SBAB, telefon 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se