Press

Pressmeddelande | 2015-08-05

Både upp och ned för snitträntorna under juli, fortsatt ointresse för att binda boräntan


De bolåntagare som tecknade nya bolån under juli valde i stor utsträckning den kortaste räntebindningstiden, precis som de gjort under tidigare månader. Listräntorna för bolån gick ned under juli men de genomsnittliga faktiska boräntorna både steg och föll, beroende på löptid. Det visar SBAB:s månadsstatistik över nyutlåningen till privatpersoner.


Bolåntagarna fortsätter att vara ointresserade av bundna bolåneräntor. Under juli valde 84 procent tremånadersränta för sina nytecknade bolån hos SBAB. Detta var en procentenhet högre än under juni och den högsta andelen sedan början av 2010. Andelen som valde räntebindningstider på ett till fyra år minskade från 16 till 15 procent under juli medan andelen som valde räntebindningstider på fem år och längre var oförändrad på 1 procent.


- Trots låga och sjunkande räntenivåer för de längre bindningstiderna så fortsätter bolåntagarna med rörlig bolåneränta. I kombination med en snabbt ökande skuldsättning så innebär detta att ränteändringar får mycket större effekt i dagsläget än vad de fått tidigare, säger Tor Borg, Chefsekonom SBAB.


Andelen nya bolån med 1-3 månaders, 1-4 års och 5-10 års räntebindningstid samt genomsnitt 2008-2015


Nyutlåning till privatkunder, procentuell fördelning på bindningstider


Sjunkande listräntor men snitträntorna gick både upp och ned


De kortare listräntorna sjönk med 0,1 procentenheter medan de långa listräntorna sjönk med 0,2 procentenheter under juli. Tremånaders listränta var 1,69 procent i början av månaden och 1,59 procent i slutet.


Det blev inga stora förändringar i SBAB:s genomsnitträntor mellan juni och juli. Tremånadersräntan, den vanligaste, sjönk från 1,57 procent till 1,49 procent. Ett- och tvåårsräntan sjönk också något medan de längre snitträntorna var oförändrade eller något högre. Att de längre snitträntorna steg samtidigt som listräntorna sjönk beror sannolikt på att många avtal tecknades i början av månaden innan listräntorna sänktes. För de sju- och tioåriga löptiderna var urvalet för litet för att beräkna ett genomsnitt.


- Boräntorna ligger på historiskt mycket låga nivåer. Svag inflation i kombination med oro och osäkerhet i omvärlden bidrar till. Under juli sjönk det allmänna ränteläget ytterligare något, vilket också slog igenom ganska snabbt i listräntorna men däremot ännu inte helt ut i snitträntorna, säger Tor Borg.


Genomsnittlig faktisk bolåneränta, nya och förlängda låneavtal hos SBAB

*Från och med början av juni redovisar samtliga bolångivare, utöver aktuell listränta, även faktisk genomsnittsränta för nya och förlängda låneavtal, för de olika räntebindningstider som erbjuds.


Listränta, nytecknade bolån, procent, slutet av månaden


För mer information, vänligen kontakta:

Tor Borg, Chefsekonom SBAB,

Telefon: 0761-18 09 02,

E-post: tor.borg@sbab.se


Karin Hellgren, Informationschef SBAB

Telefon: 0706-68 38 24,

E-post: karin.hellgren@sbab.se