Press

Pressmeddelande | 2015-04-23

Delårsrapport 1 januari–31 mars 2015
Fortsatt god volymtillväxt och resultatutveckling

SBAB:s VD Klas Danielsson kommenterar:

Den goda kundtillströmningen och volymutvecklingen inom bolån har under det första kvartalet fortsatt med stigande marknadsandelar på privatsidan som resultat. På företagssidan ser vi en god efterfrågan och förväntar oss en stärkt volymutveckling under året. Vår inlåning har också haft en fortsatt god kundtillströmning och volymutveckling, både på privat- och företagssidan.


Under tredje kvartalet förra året fattade vi beslut om vår strategiska inriktning i form av fokus på bolån och bostadsfinansiering. Avvecklingen av fonderbjudandet och av utvecklingsprojektet för ytterligare banktjänster är nu genomförd, vilket blev konsekvensen av strategibeslutet. Alla resurser riktas mot vår vision – att erbjuda Sveriges bästa bolån.


Vi har stärkt vår position på bolånemarknaden med Sveriges nöjdaste bolånekunder enligt Svenskt Kvalitetsindex (SKI) och då vi enligt vår senaste mätning ligger på andra plats hos allmänheten avseende kännedom. För att särskilja oss på bolånemarknaden, långsiktigt stärka vår position ytterligare och nå vår vision – att erbjuda Sveriges bästa bolån - arbetar vi med att utveckla och stärka vårt kunderbjudande. Exempel på detta arbete är att vi under första kvartalet lanserade appen Värdeguiden, webbtjänsten Bytabostadsguiden och Gröna lånet till Bostadsrättsföreningar.


Trenden med allt lägre räntor har fortsatt under första kvartalet, bland annat genom Riksbankens sänkning av reporäntan till rekordlåga minus 0,25 procent. Det låga ränteläget i kombination med god efterfrågan från investerare på våra obligationer har sänkt vår upplåningskostnad. Vår lägre upplåningskostnad har vi under kvartalet fört över till våra kunder genom att sänka bolåneräntorna. Vår 3-månaders listprisränta om 1,79 procent är för närvarande klart lägst på marknaden.


Vår resultatutveckling är god tack vare vårt kostnadseffektiviseringsprogram och att våra bolånemarginaler under kvartalet varit stabila. Våra kostnader påverkas dock på kort sikt negativt av de ökade resurser som vår starka kundtillströmning kräver och på lång sikt av den regulatoriska utvecklingen, där vi för närvarande arbetar med anpassning till de regler som införs i år i form av transparenskraven på bolåneräntor och de nya amorteringskraven. Vi räknar med att ändå nå vårt kostnadsmål för helåret 2015.

Den nyligen presenterade Bolåneutredningen, med anledning av EU:s Bolånedirektiv, kommer inom ett flertal områden att kräva relativt omfattande utveckling och anpassning av verksamheten. Baselkommittén har lämnat förslag om nya schablonregler och riskvikter för kreditrisker vilket kan komma att påverka svenska bolåneaktörer särskilt negativt, och tyvärr leda till högre bolåneräntor för våra kunder.

Utvecklingen på finansmarknaden och fastighetsmarknaden är oroväckande. Det extremt låga ränteläget riskerar att skapa prisbubblor på aktier, obligationer och fastigheter istället för att som önskas skapa ekonomisk tillväxt och inflation. Kvadratmeterpriserna på bostadsrätter i vissa områden i Sverige bokstavligen skenar. Ansvarsfull kreditgivning är vårt högsta fokus, men vi ser nu också över vår kreditbeviljningsprocess i syfte att undersöka om behov finns att begränsa utlåningen där belåningen är som högst och där prisutvecklingen på bostäder är som starkast.


Omvärldsutvecklingen i kombination med våra höga ambitioner att utveckla verksamheten gör att 2015 av allt att döma kommer att bli ett mycket händelserikt år.


Första kvartalet 2015 jämfört med fjärde kvartalet 2014

  • Nyutlåningen uppgick till 13,3 mdkr (15,7). Totala utlåningen ökade till 265,0 mdkr (261,4).
  • Antal bolånekunder ökade och uppgick till 160 708 hushåll (160 034).
    Den totala inlåningen ökade till totalt 63,9 mdkr (60,6) fördelat på 276 047 aktiva inlåningskonton (267 712).
  • Rörelseresultatet ökade till 450 mnkr (441) och exkl. nettoresultat av finansiella poster och omstruktureringskostnader ökade det till 336 mnkr (318).
  • Räntenettot ökade till 555 mnkr (549).
  • Kostnaderna minskade till 194 mnkr (223), varav omstruktureringskostnader utgjorde 1 mnkr (3).
  • Kreditförlusterna ökade netto till -3 mnkr (positivt 8).
  • Avkastning på eget kapital uppgick till 12,5 procent (12,8), samt till 9,4 procent (9,3) exkl. nettoresultat av finansiella poster och omstruktureringskostnader.
  • Kärnprimärkapitalrelation utan övergångsregler uppgick till 27,5 procent (29,8).


SBAB:s delårsrapport finns att ladda ner från: www.sbab.se/ir


För mer information, kontakta gärna:

Klas Danielsson, VD SBAB
Telefon: 08-614 43 01, klas.danielsson@sbab.se
Mikael Inglander, CFO SBAB
Telefon: 08-614 43 28, mikael.inglander@sbab.se