Press

Pressmeddelande | 2015-03-04

Rörlig bolåneränta mycket populärt under februari

Drygt åtta av tio bolåntagare valde den kortaste räntebindningstiden för sina nytecknade bolån under februari. Detta är den högsta noteringen på nästan fem år och ett tydligt tecken på att bolåntagarna räknar med fortsatt låga räntor. Det visar SBAB:s månadsstatistik över nyutlåningen till privatpersoner.

Under februari valde 82 procent av bolåntagarna tremånadersränta för sina nytecknade bolån hos SBAB. Detta är 11 procentenheters uppgång sedan januari och den högsta noteringen sedan mars 2010. Andelen som valde räntebindningstider på ett till fyra år minskade från 16 procent under januari till 14 procent under februari samtidigt som andelen som valde längre räntebindningstider minskade från 14 till 4 procent. 

Utfallet för november-januari har påverkats av ett kampanjerbjudande på femårig räntebindningstid, där listräntan från mitten av november till mitten av december tillfälligt sänktes med 0,65 procentenheter. Trots detta är uppgången för andelen rörlig ränta under februari anmärkningsvärd.

Listräntorna sjönk med 0,15-0,25 procentenhet under februari. Den rörliga tremånadersräntan var 1,99 procent i slutet av månaden, samma nivå som ett- och tvåårsräntan. Femårsräntan var 2,49 procent. Trots att den ett- och tvååriga räntan ligger på samma nivå som den rörliga räntan så har inte dessa räntebindningstider ökat sin andel.

- Riksbankens räntesänkning och signaler om att räntan ska hållas låg under lång tid har fått effekt på bolåntagarnas val av räntebindningstid. Det senaste halvårets trend mot en ökad andel längre räntebindningstider har brutits och andelen som väljer rörlig ränta är nu högre än på många år, säger Tor Borg, Chefsekonom SBAB.

Andelen nya bolån med 1-3 månaders, 1-4 års och 5-10 års räntebindningstid samt genomsnitt 2000-2014

Genomsnittlig räntebindningstid sjunker kraftigt

Den ökade andelen korta räntebindningstider slår igenom ordentligt i den genomsnittliga räntebindningstiden, som är ett mått på hur stor ränterisk bolåntagarna utsätter sig för. Ju lägre räntebindningstiden är desto snabbare slår ränteändringar igenom i bolåntagarnas plånböcker. Under februari sjönk den genomsnittliga räntebindningstiden till 8 månader efter att ha legat på betydligt högre nivåer föregående månader, till följd av SBAB:s räntekampanj. Utfallet för februari är en tangering av lägstanivån från juli och betydligt lägre än det historiska genomsnittet på 14 månader.

- Tidigare har vi kunnat se en tendens till att nya bolåntagare minskat sin ränterisk något och att det funnits ett visst intresse för att skydda sig mot ränteuppgångar. Men under den senaste månaden verkar fördämningarna återigen ha släppt och riskbenägenheten stigit brant, säger Tor Borg.

Genomsnittlig räntebindningstid för nytecknade bolån, 2008 - 2014


För mer information, kontakta gärna:

Tor Borg, Chefsekonom SBAB,
076-118 09 02, tor.borg@sbab.se

Karin Hellgren, Presschef SBAB,
0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se